2.6.2 Elinympäristön tai lajien suojeluun määritellyt alueet

 Elinympäristöjen ja lajien suojeluun määriteltyjen alueiden valinnassa on otettu huomioon yhteisön lainsäädännön, luontodirektiivin (92/43/ETY) ja lintudirektiivin (79/409/ETY) mukaiset keskeiset suojelualueet eli ne Natura 2000 -alueet, jotka ovat vedestä riippuvaisten elinympäristöjen ja lajien suojelun kannalta merkittäviä. Valinta ei tuo näille alueille uusia juridisia lisäsuojeluvelvoitteita. Natura-alueen nimeäminen erityiseksi alueeksi korostaa kuitenkin alueen merkitystä ja huomioon ottamista vesienhoidon suunnittelussa ja lupaprosesseissa. Luonto- ja lintudirektiivin suojelutavoitteet on myös otettava huomioon ympäristötavoitteiden asettamisessa.

Tornionjoen vesienhoitoalueella on elinympäristöjen ja lajien suojeluun määritetyiksi alueiksi valittu yhdeksän Natura-aluetta (taulukko 2.6.2.1). Valittujen Natura-alueiden pinta-ala maa-ala mukaan lukien on 5 962 km².

Vesiluontotyypit

Yleisimmät vesiluontotyypit vesienhoitoalueen Natura-alueilla ovat humuspitoiset lammet ja järvet sekä Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit. Kohteiden luontotyyppien tila on arvioitu pääosin erinomaiseksi tai hyväksi. Natura 2000 -verkostoon kuuluu myös voimakkaasti kuormitettuja jokia sekä laskettuja järviä. Suojeluperusteina olevien vesiluontotyyppien tilan turvaaminen on sekä alueiden suojelun että vesienhoidon tavoite.

Lajit

Suojelualuerekisteriin valituilla alueilla esiintyy yhteensä 22 vesiympäristöistä riippuvaa lintudirektiivin liitteen I lajia. Näistä 13 lajin kannat Suomessa ovat elinvoimaisia, kahdeksan lajia on luokiteltu silmälläpidettäviksi ja yksi laji vaarantuneeksi. Luontodirektiivin liitteen II vesiympäristöistä riippuvia lajeja alueilla ovat elinvoimaiseksi luokiteltu jättisukeltaja, saukko, joka luokitellaan silmälläpidettäväksi, sekä erittäin uhanalaiseksi luokitellut jokihelmisimpukka ja pohjansorsimo. Kansallisesti uhanalaisista kalalajeista vesienhoitoalueella esiintyvät lohi, meritaimen sekä vaellussiika.

Lintuvedet

Tornionjoen vesienhoitoalueella on yhteensä 10 valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluvaa kohdetta, joihin sisältyy yhteensä 13 järveä (taulukko 2.6.2.2). Näistä viisi kohdetta ei kuulu suojelualuerekisteriin, mutta käsitellään tässä yhteydessä. Pinta-alaltaan yli 50 ha suuruiset järvet ovat mukana vesienhoidon suunnittelussa rajattuina vesimuodostumina ja ne on tyypitelty. Lisäksi vesienhoitoalueella on yksi lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva jokikohde ja yksi rannikkovesikohde. Osa kohteista kuuluu myös Natura 2000 -ohjelmaan. Monia rehevistä lintujärvistä on aiemmin laskettu, mikä on osaltaan lisännyt niiden kasvillisuutta ja sitä kautta niiden sopivuutta linnuston pesimä- ja ruokailualueiksi. Osa matalista ja rehevistä lintujärvistä ei veden fysikaalis-kemiallisten laatutekijöiden (tai klorofyllin) perusteella saavuta hyvän tilan tavoitetta, mutta niiden tilatavoitteiden määrittelyssä tulee ottaa huomioon ensisijaisesti lintuvesien suojelutavoitteet. Muutamien kohteiden osalta liiallinen umpeenkasvu on vähentänyt niiden sopivuutta linnuston pesimä- ja ruokailualueena, ja ne vaatisivat kunnostustoimenpiteitä tilan parantamiseksi.

Natura-alueiden maa- ja vesiekosysteemejä ylläpitävät pohjavesialueet

Pohjavesialueet voivat olla Natura-luontotyyppejä, kuten vesistöjä ja soita ylläpitävä tekijä. Pohjavesivaikutus huomioidaan vesienhoidossa, sillä se ulottuu pintavesimuodostumia laajemmalle alueelle ja useisiin eri lajiryhmiin ja luontotyyppeihin. Erityisalueen vesistö voi olla riippuvainen pohjaveden saannista ja joissakin tapauksissa se voi myös ruokkia pohjavesialuetta. Kolmannella vesienhoidon suunnittelukierroksella tarkastellaan 1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueita. III luokan pohjavesialueet, joiden luokituksia ei vielä ole tarkistettu lainsäädäntöä vastaavaksi, eivät kuulu tarkastelun piiriin.

Vesienhoitoalueelle sijoittuu yhteensä 42 pohjavesialuetta, jotka ylläpitävät Natura-alueiden maa- ja vesiekosysteemejä. Alueet on esitetty taulukossa 2.6.2.4. Edelliseen suunnittelukauteen verrattuna alueiden lukumäärä on kasvanut, sillä tarkastelun piiriin on III luokan pohjavesialueiden luokitusten tarkistamisen myötä noussut uusia alueita. Kohteet käsittävät esimerkiksi pohjavesivaikutteisia järviä ja suoluontotyyppejä.

Taulukko 2.6.2.1. Torniojoen vesienhoitoalueelta suojelualuerekisteriin valitut Natura 2000 -alueet, pinta-ala ja tärkeimmät valintakriteerit.

Aluekoodi

Natura 2000 -alue

 Toteutuskeino

Pinta-ala (ha

VHA6/koko ala)

Pääasiallinen

perustelu

Pohjavedestä riippuvat luontotyypit

 

 

 

 

 

Pohjavedestä riippuvat luontotyypit

FI1300101

Pallas-Ounastunturin kansallispuisto

luonnonsuojelulaki

26224/59426

Luontotyypit, Uhanalainen laji, Linnusto

Lähteet ja lähdesuot, huurresammallähteet

FI1300105

Käsivarren erämaa

luonnonsuojelulaki,

264892

Luontotyypit, mm. tunturijoet ja -purot. Linnusto, mm. merisirri. Kalasto, mm.  lohi ja vaellussiika.

 

erämaalaki, maa-aineslaki

FI1300618

Ylläs-Aakenus

luonnonsuojelulaki

29050/38646

Pienvedet, erityisesti lähteiköt.

Lähteet ja lähdesuot

FI1300801

Muonionjärvi-Utkujoki

luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, vesilaki

544

Osa Tornionjoen-Muonionjoen jokireittiä. Liittyy SCI-alueeseen 'Tornionjoen -Muonionjoen vesistöalue', FI1301912.

 

FI13001005

Pellojärvi-Säynäjäjärvi

luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, vesilaki

583

Linnusto. Tulvaniityt.

 

FI1301911

Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahti

luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki

440

Linnusto.

 

FI1301912

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue

Rajajokisopimus, vesilaki, ympäristönsuojelulaki. koskiensuojelulaki

32000

Edustava jokireitti. Lohikalat. Linnusto. Alueeseen sisältyy SPA-alue 'Karunginjärvi', FI1301913.

 

FI1302104

Meltosjärvet-Pysäjärvi

luonnonsuojelulaki, vesilaki

458

Linnusto.

 

FI1302105

Kainuunkylän saaret

luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, vesilaki, ympäristönsuojelullaki, rajajokisopimus

1005

Edustavat tulvanityt. Pohjansorsimo. Liittyy SCI-alueeseen 'Tornionjoen ja Muonionjoen vesistöalue', FI1301912

 

 

Taulukko 2.6.2.2. Tornionjoen vesienhoitoalueella sijaitsevat valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman kohteet, niihin sisältyvät järvirekisterin järvet, vesienhoidon suunnittelussa vesimuodostumiksi rajatut järvet, joet ja rannikkovedet (VeMu), niiden tyyppi, pinta-ala tai pituus ja Natura-tunnus.

LV-kohde

Kunta

Järvinumero

Järvi

VeMu

Tyyppi

Pinta-ala (ha)

Natura tunnus

Järvet

 

 

 

 

 

 

 

Korttojärvi

Tornio

66.005.1.002

Korttojärvi

 

 

17,2

 

Iso-Mustajärvi-Hurujärvi

Tornio

67.112.1.001

Iso Mustajärvi

 

 

43,6

FI1301909

 

67.112.1.002

Hurujärvi

 

 

27,5

Pello-Säynäjäjärvi

Pello

67.251.1.001

Pellojärvi

X

MRh

429,8

FI1301005

Paamajärvi

Pello

67.261.1.001

Paamajärvi

X

MRh

341,2

FI1301004

Muonionjärvi-Utkujoki

Muonio

67.422.1.001

Muonionjärvi

X

Mh

57,1

FI1300801

Meltosjärvet-Pysäjärvi

Ylitornio

67.982.1.001

Iso Meltosjärvi

X

MRh

154,3

FI1302104

 

67.982.1.003

Vähä Meltosjärvi

X

Mh

78,1

 

67.989.1.001

Pysäjärvi

X

Mh

60,4

Jänkkäjärvi-Lylyjärvi

Ylitornio

67.996.1.002

Jänkkäjärvi

 

 

10,4

 

 

67.996.1.006

Lylyjärvi

 

 

38,1

 

Ahvenjärvi-Lehdonjärvi

Ylitornio

67.999.1.001

Ahvenjärvi

X

Mh

175,7

FI1302108

 

67.926.1.002

Lehdonjärvi

 

 

9,0

Joet

 

 

 

 

 

 

 

Kainuunkylän saaret

Ylitornio

67.100_001

Tornionjoki

X

ESt

191,4

FI1302105

Rannikko

 

 

 

 

 

 

 

Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahti

Tornio

6_Ps_001

Tornio sisä

X

Ps

2171,0

FI1301911

 

Kartalla on suojelurekisteriin valitut Natura 2000-kohteet ja EU-uimarannat.
Kuva 2.6.2.1. Suojelualuerekisteriin valitut Natura 2000-kohteet ja EU-uimarannat Tornionjoen vesienhoitoalueella.

Taulukko 2.6.2.2. Suojelualuerekisterin Natura-alueilla esiintyvät ranta- ja vesiluontotyypit, niiden pinta-ala ja luontotyyppien esiintyminen alueilla. Priorisoidut luontotyypit merkitty *.

Luontotyyppi

Pinta-ala, ha

Alueiden lkm, joilla luontotyyppiä esiintyy

* Tulvametsät (91E0)

ei arvioitu

1/9

* Huurresammallähteet (7220)

ei arvioitu

1/9

* Metsäluhdat (9080)

ei arvioitu

1/9

* Rannikon laguunit (1150)

-

0/9

Tunturijoet ja purot (3220)

> 2648

2/9

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210)

> 32437

4/9

Lähteet ja lähdesuot (7160)

ei arvioitu

2/9

Karut kirkasvetiset järvet (3110)

> 891

1/9

Humuspitoiset lammet ja järvet (3160)

> 8707

6/9

Itämeren ulkosaariston saaret ja luodot (1620)

-

0/9

Jokisuistot (1130)

> 330

1/9

Luontaisesti runsasravinteiset järvet (3150)

-

0/9

Tulvaniityt (6450)

> 987

3/9

Vedenalaiset hiekkasärkät (1110)

-

0/9

Pikkujoet ja purot (3260)

ei arvioitu

2/9

                       

Taulukko 2.6.2.3. Suojelualuerekisterin Natura-alueilla esiintyvät lintudirektiivin liitteen I ja luontodirektiivin liitteen II vesiympäristöistä riippuvat lajit, esiintyminen ja uhanalaisuusluokitus 2019.

Laji

Alueiden lkm, joilla laji esiintyy

Uhanalaisuus 2019*

Kuikka

2/9

LC

Kaakkuri

2/9

LC

Laulujoutsen

4/9

LC

Jouhisorsa

4/9

VU

Heinätavi

1/9

VU

Pilkkasiipi

3/9

VU

Mustalintu

4/9

LC

Uivelo

3/9

LC

Sinisuohaukka

3/9

VU

Kalasääski

2/9

LC

Kurki

1/9

LC

Lapinsirri

2/9

EN

Suokukko

4/9

CR

Punakuiri

1/9

NT

Mustaviklo

3/9

NT

Punajalkaviklo

2/9

NT

Liro

4/9

NT

Vesipääsky

2/9

VU

Naurulokki

3/9

VU

Kalatiira

2/9

LC

Lapintiira

4/9

LC

Koskikara

1/9

VU

Saukko

4/9

LC

Jokihelmisimpukka

1/9

EN

Jättisukeltaja

1/9

LC

Pohjansorsimo

1/9

EN

Vaellussiika

(merialueen/sisävesien)

2/9

EN/DD

Meritaimen

1/9

EN

Lohi

2/9

VU

* LC = elinvoimainen, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, DD=puutteellisesti tunnettu

 

Taulukko 2.6.2.4 Vesienhoitoalueen Natura-alueiden maa- ja vesiekosysteemejä ylläpitävät 1-, 1E, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueet. Suojeluperusteena SAC viittaa luontodirektiiviin ja SPA lintudirektiiviin.

Kunta

Pohjavesialue

Luokka

Natura-alue

Suojeluperuste

Enontekiö

Ahvenjärven kangas

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Enontekiö

Jietajoenharju

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Enontekiö

Leppäjärvi

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Enontekiö

Siilasjärvi

I

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kittilä

Ahvenkangas

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kittilä

Härkimännikkö

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kittilä

Kesänki

II

Ylläs-Aakenus

SAC

Kolari

Kaupinjärvi

I

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kolari

Kaupinselkä

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kolari

Keskinen laki

II

Ylläs-Aakenus

SAC

Kolari

Kesänki

II

Ylläs-Aakenus

SAC

Kolari

Kesänkijärvi

II

Ylläs-Aakenus

SAC

Kolari

Kolarinsaari A

I

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kolari

Kolarinsaari B

I

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kolari

Kukastunturinlehto

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kolari

Luosupalo

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kolari

Murtokangas

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kolari

Niesajoki

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kolari

Pellikoskenmaa

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kolari

Pikku Karijärvi

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kolari

Pitkäjärvi

I

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö, Niesaselkä

SAC

Kolari

Revonkanto-oja

I

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kolari

Saivojärvi A

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kolari

Sieppijärvi

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kolari

Venejärvi

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Kolari

Äkäslompolo

I

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Muonio

Aavahelukka

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Muonio

Alalompolo

I

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Muonio

Kangosjärvi

II

Tornionjoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Muonio

Keimiölahti

I

Pallas-Ounastunturi

SAC/SPA

Muonio

Keimiötunturi

II

Torninojoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Muonio

Rääpäletievat

II

Torninojoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Muonio

Utkujärvi

II

Torninojoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Muonio

Vuopionpalo

II

Torninojoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Pello

Kielisenharju

1

Torninojoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Pello

Orankiharju

1E

Torninojoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Pello

Ritavalkea

1

Torninojoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Pello

Saukonmäki

1E

Torninojoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Pello

Siikatievat

2

Torninojoen ja Muoniojoen vesistö

SAC

Ylitornio

Kaunismaa

2

Mustiaapa-Kaattasjärvi

SAC/SPA

Ylitornio

Meltosjärvi

2

Meltosjärvet-Pysäjärvi

SAC/SPA

Ylitornio

Tuorerommas

E

Rompaat

SAC