3.3.7 Liikenne

Maantie- ja rataliikenteen suorat päästöt vesistöihin ovat yleensä vähäisiä ja johtuvat pääosin onnettomuuksista. Lentokentillä käytettävät jäänsulatus- ja jäätymisenestoaineet kuormittavat sekä pinta- että pohjavesiä. Tiestö ja rautatiet seurailevat usein harjuja ja reunamuodostumia, siksi pohjavesien kannalta maanteiden liukkauden torjunta on merkittävä riskitekijä. Liukkauden torjuntaan käytetään pääosin suolaa, natrium- ja kaliumkloridia, joka saattaa aiheuttaa pinta- ja pohjavesissä haitallisen korkeita kloridipitoisuuksia. Vesienhoitoalueella Kemi–Tornion moottoritien varrella sijaitsevalla Laivakankaan pohjavesialueella on havaittu kohonneita kloridipitoisuuksia. Suurin osa vesienhoitoalueen pohjavesialueista sijaitsee tieverkolla, jolla ei käytetä juuri lainkaan suolaa. Lisäksi vesienhoitoalueella Muonion Aavahelukan pohjavesialueella sijaitsee pienlentokenttä.

Pohjavesialueiden kautta tapahtuvat vaarallisten aineiden kuljetukset sekä onnettomuustapaukset aiheuttavat pohjaveden pilaantumisriskin. Yleisimpiä kuljetettavia aineita ovat polttonesteet. Tienpidon ja liikenteen lisäksi ratapihat ja lentokentät sekä erilaiset varikot ovat riski pohjaveden laadulle. Mahdollisia riskejä pohjavedelle ovat myös maantien varsien ja rata-alueiden rikkakasvien- ja vesakontorjuntaan käytettävät torjunta-aineet. Kemiallisesta vesakontorjunnasta pohjavesialueilla on sekä tien- että radanpidossa luovuttu jo 1970–80 lukujen aikana. Myös tienpidossa torjunta-aineiden käytöstä pohjavesialueilla ollaan luopumassa. Vanhoja torjunta-ainejäämiä on kuitenkin maaperässä edelleen, joskin niiden alkuperä voi paikoin liittyä muuhunkin kuin väylänpitoon. Radanpidossa pohjavesialueiden ulkopuolella rikkakasvien torjunnassa käytetään torjunta-aineita, jotka Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt käytettäväksi myös pohjavesialueilla. Tien- ja radanpidossa käytettävien torjunta-aineiden käyttömääriä seurataan ja biologisten torjuntakeinojen käyttömahdollisuuksia tutkitaan.

Lapin pohjavesialueille on rakennettu pohjavesisuojauksia kymmenelle pohjavesialueelle. Suojauksia on erityyppisiä ja nykyisin niitä tehdään lähinnä teiden perusparannuksien tai rakentamisen yhteydessä. Lapin pohjavesialueille rakennetuista suojauksista yhdeksän liittyy maantieliikenteeseen ja yksi rataliikenteeseen.

Väylävirasto on aloittanut varautumisen ilmastonmuutoksen mahdollisesti aiheuttamiin muuttuviin sääolosuhteisiin. Vesistöihin liittyen tämä tarkoittaa lähinnä tehostettua varautumista erilaisiin tulvatilanteisiin. Muun muassa silta- ja rumpurakenteet on mitoitettu nykyisille virtaamille. Myös kuivatusjärjestelyt perustuvat nykymitoitukseen.

Taulukko 3.3.7.1. Suolan käyttö vuosittain Lapin ELY-keskuksen alueella. Seurantajärjestelmään tehtyjen muutosten vuoksi urakkakaudelta 2015-2016 on saatavilla vain talvisuolan määrä. Talvisuolaa käytetään pääasiassa Kemin ja Rovaniemen urakka-alueiden vilkkaammalla päätiestöllä.

Urakkakausi

Hiekan suola (t)

Talvisuola yhteensä (t)

Kesäsuola (t)

2019-2020

540

5 788

2 410

2018-2019

795

4 799

2 244

2017-2018

578

3 583

2 645

2016-2017

505

3 254

1 865

2015-2016

-

2 365

-

 

Taulukko 3.3.7.2. Pohjavesisuojaukset Lapin ELY-keskuksen alueella.

Kunta

Pohjavesialue

Tien nro

Talvihoitoluokka

Pohjavesisuojaustyyppi

Suojauksen pituus (m)

Rakennusvuosi

Enontekiö

Maaselkävaara

93

Ib

Bentoniitti ja muovi

59

2019

Enontekiö

Siilasjärvi

21

Ib

Bentoniitti ja muovi

76

2017

Kemi

Ajos

920

Ib

Bentoniitti ja muovi

1 480

2014

Kemijärvi/Rovaniemi

Lapalionkangas

rata

-

ei tiedossa

ei tiedossa

2019

Kittilä

Kotikangas

79

Tib, Ib, Is

Bentoniitti ja muovi

1770

2014

Ranua

Kolonenäke

942

II

Moreenitiiviste

260

2001

Sodankylä

Piittiövaara

80

Tib, Ib

Moreenitiiviste

260

1999

Tornio

Kyläjoenkangas

29

Is

Bentoniitti ja kuitukankaat

220

2000

Tornio

Laivakangas

29

I

Bentoniittimaa ja muovi

760

2000

Tornio

Lapinkula

29

Is

Muovi ja maatiiviste sekä bentoniitti ja kuitukankaat

960

2000