6.1 Yhdyskunnat ja haja-asutus

Yhdyskuntien jätevesien on arvioitu olevan merkittävä vesien tilaan vaikuttava paine 4 %:ssa ja haja-asutuksen 12 %:ssa niistä vesienhoitoalueen pintavesimuodostumista, jotka joko ovat hyvää huonommassa ekologisessa tilassa tai joiden tila on riskissä heikentyä.

Esitys toimenpiteiksi

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaisesti asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen tarkoitetun puhdistamon toimintaan tai asumajätevesien johtamiseen muualle kuin yleiseen viemäriin on haettava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 28 § edellyttää kuitenkin ympäristölupaa myös edellä sanottua vähäisempään jätevesien johtamiseen, jos siitä saattaa aiheutua vesistön tai vesistöä vähäisemmän uoman pilaantumista.

Kiinteistöjen jätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkkojen ulkopuolisilla alueilla toteutetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 luvussa ja valtioneuvoston asetuksessa (157/2017) edellyttämällä tavalla.

Uuteen asutukseen liittyvät toiminnot, kuten puhdistamot, on kaavoituksen avulla ohjattava pohjavesialueiden ulkopuolelle, ja pohjavesialueiden muodostumisalueen läpi mahdollisesti kulkevat siirtoviemärit tulisi suojata. Pohjavesialueiden maankäyttöä suunniteltaessa tulee varmistaa, että alueen pohjavesiolosuhteista on käytössä riittävät tiedot vaikutusten arvioimiseksi, ja että pohjaveteen kohdistuvia riskejä voidaan vähentää asianmukaisin kaavamääräyksin.

Taulukko 6.1.1. Yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesienhoitotoimenpiteiden määrät, investointikustannukset, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) vesienhoitoalueella 2022–2027.

Toimenpide (yksikkö)

Määrä

Investoinnit vuosina  2022–2027

(1000 €)

Vuotuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset (1000 €)

Vuosi-kustannus 

 (1000 €)

Perustoimenpiteet

 

 

 

 

 

Yhdyskuntien jätevesilaitosten käyttö ja ylläpito (asukasluku)

25 160

 

3 548

3 548

 

 

 

 

 

Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen (saneerauksia tekevien vesihuoltolaitosten määrä)

1

1 000

 

54

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttö ja ylläpito (kiinteistöjen lkm)

5 219

 

783

783

Täydentävät toimenpiteet

 

 

 

 

Yhdyskuntien laitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen (Asukasta (as) muuttuvan luvan piirissä)

21 500

 

3 655

3 655

Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen (toimenpiteiden määrä)

1

 

 

Ei arvioitu

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen (kiinteistöjen lkm)

1 655

6 620

 

466

KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ

 

7 620

7 986

8 506

 

Taulukko 6.1.2. Toimenpiteiden määrät suunnittelualueittain

Toimenpide

Könkämäeno

Muonionjoki

Tornionjoki

Haja-asutus

 

 

 

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen

11

492

1 152

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito

36

1 520

3 663

Toimenpide - muu

 

1

6

Yhdyskunnat

 

 

 

Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen

   

1

Laitosten käyttö ja ylläpito (yhdyskunnat)

 

3 115

22 045

Laitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen (yhdyskunnat)

 

21 500

 

 

Esitys ohjauskeinoiksi

Vesienhoitoalueella keskeistä on kohdentaa vesihuoltolaitosten tuloja puhdistamojen ja vesihuoltoverkostojen saneerauksiin ja uusimisiin sekä varmistaa, että vesihuoltolaitokset kattavat investointitarpeensa riittävän suuruisilla vesimaksuilla. Tärkeää on myös sovittaa yhteen vesihuollon, maankäytön ja rakentamisen suunnittelu. Pohjavesialueilla pohjaveden laatua vaarantavat kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät tulee uusia mahdollisimman pikaisesti. Esimerkiksi vanhat sakokaivot ja jäteveden maaperäkäsittely voivat vaarantaa pohjaveden laatua. Vesihuollon erityistilanteisiin varautumisessa on edelleen kehitettävää. Varautumista parannetaan mm. vesihuoltolaitoskohtaisilla varautumissuunnitelmilla. Jätevesilietteen käsittelyn, käytön ja loppusijoituksen hyvien käytäntöjen käyttöönottoa pyritään edistämään.

Taulukko 6.1.3. Yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesienhoitotoimenpiteiden toteutusta edistävät ohjauskeinot hoitokaudella 2022–2027.

Ohjauskeino

Vastuutahot

Yhteistyötahot

Yhdyskunnat

 

 

Kestäviä vesihuoltoratkaisuja toteutetaan vesihuoltolaitosten alueellisena yhteistyönä.

MMM, YM, ELYt

Vesihuoltolaitokset, kunnat, maakuntien liitot, Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys

Vesihuoltolaitokset parantavat vesihuollon energiatehokkuutta ja kykyä sopeutua ennalta ilmastonmuutokseen.

Vesihuoltolaitokset, kunnat

ELYt

Vesihuoltoa kehitetään kuntien vesihuollon suunnittelulla sekä maankäytön, vesihuollon ja rakentamisen yhteensovittamisella.

MMM, Kunnat, ELYt

Maakuntien liitot, Kuntaliitto, vesihuoltolaitokset

Tehdään tutkimuksia ja selvityksiä uusien haitallisten aineiden (mikromuovit, lääkeaineet) merkityksestä ja hallinnasta sekä perinteisten haitallisten aineiden kuormituksen vähentämiseksi ja sekoittumisvyöhykkeiden määrittelemiseksi.

Vesihuoltotutkimusten rahoittajat mm. MMM, STM, YM, VVY

AVI, ELYt, vesihuoltolaitokset, tutkimuslaitokset, vesilaboratoriot

Haja-asutus

 

 

Toteutetaan haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn valvontaa ja neuvontaa jätevesien käsittelyn ylläpitämiseksi ja tehostamiseksi.

Kunnat/kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, ELYt

Kuntaliitto