3.3.4 Turvetuotanto

Turvetuotannon pistekuormitus on merkittävä paine Martimojoelle ja Muonionjoen Lompolojoelle.

Vesienhoitoalueen turvetuotantoon luvitettu pinta-ala on noin 800 ha, josta yli puolet sijaitsee Muonionjoen ja loput Tornionjoen osa-alueella. Turvetuotannon osuus kokonaiskuormituksesta on pieni, mutta paikallisesti sillä voi olla merkitystä vesistöjen kuormittajana. Turvetuotannon pinta-ala on pienentynyt edelliseltä vesienhoitokaudelta ja tehostuneet vesiensuojelutoimet ovat vähentäneet kuormitusta. Turvetuotannon vesistövaikutukset voivat korostua, jos kuormitus kohdistuu esimerkiksi kiintoainekuormituksen suhteen erityisen herkälle vesistöalueelle tai jos vesistöalue on ihmistoiminnan johdosta jo muutenkin kuormittunut.

Turvetuotantoalueilta huuhtoutuu vesistöihin mm. kiintoainetta, ravinteita, humusta ja rautaa. Kuormitus on suurimmillaan suurten virtaamien aikana, ja etenkin tulvien ja rankkasateiden aikana kiintoainehuuhtouma voi olla huomattavaa. Vesistöä kuormittavien aineiden huuhtoutumista voi tapahtua myös talvella. Turpeen nosto happamilla sulfaattimailla altistaa myös happamalle kuormitukselle, mikäli turvekerros poistetaan kokonaan ja ojat kaivetaan kivennäismaahan. Turvetuotantoalueet sijoittuvat alueille, missä on myös voimakasta metsätaloutta, jonka vesistövaikutukset ovat hyvin samantyyppiset.

Turvetuotanto voi vaikuttaa myös pohjaveden laatuun ja määrään. Turvetuotannon ympäristölupaharkinnassa huomioidaan luokitellut pohjavesialueet, eikä uusia tuotantoalueita käytännössä sijoiteta pohjavesialueille.

Turvetoimialaa on ravistellut ennakoitua huomattavasti nopeampi muutos toimintaympäristössä, kun turpeen energiakäyttö hallitusohjelman mukaisesti vähintään puolittuu vuoteen 2030 mennessä.