6.2 Teollisuus ja kaivostoiminta

Terästeollisuus on merkittävä paine yhdessä rannikon vesimuodostumassa.

Kaikki teollisuuden toimenpiteet ovat perustoimenpiteitä. Toimenpiteisiin kuuluu luvanvaraisten teollisuuden laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen siten, että toimintataso pysyy vähintään alkavan suunnittelukauden alkuvaiheen tasolla lupamääräykset täyttäen. Vesiympäristölle haitallisten aineiden vaikutuksia vähennetään, ja riskienhallintaa sekä häiriötilanteisiin varautumista kehitetään ympäristölupamenettelyiden ja valvontatoimien avulla. Riskien hallinta ja ympäristövaikutuksista selvilläolo ovat jatkuvia prosesseja. Rannikon teollisuuslaitoksia koskevia BAT-päätelmiä (paras käyttökelpoinen tekniikka) tarkistetaan ja riskienhallintasuunnitelmia päivitetään säännöllisesti osana laitosten toimintaa.

Ympäristöluvantarpeen harkintaa tulee vesienhoitoalueen pohjavesialueilla tehdä Ylitornion Reväsvaaran ja Vuonorovien pohjavesialueilla. Molemmilla alueilla sijaitsee ampumarata. Lisäksi Tornion Laivakankaan pohjavesialueella tulee tehostaa pohjaveden laadun tarkkailua kierrätystoimintaan liittyen. Tarpeeseen voi tulla myös ympäristölupaehtojen tarkistaminen ja päivittäminen.

Vastuu teollisuuden ja yritystoiminnan vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta on toiminnanharjoittajilla. Kunnalla on vastuu vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden määrittämisestä sekä vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä alueellaan. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuoltopalveluista sille vahvistetulla toiminta-alueella. Kunta/kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja/tai ELY-keskus vastaavat ympäristölupatarpeen harkinnasta tai lupaehtojen päivittämisestä pohjaveden suojelun kannalta. Teollisuuden vesiensuojelukustannukset vesienhoitoalueella olivat v. 2014-2017 Tilastokeskuksen mukaan keskimäärin 5,6 miljoonaa euroa vuodessa.

Taulukko 6.2.1. Teollisuuden vesienhoitotoimenpiteiden määrät, investointikustannukset, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) vesienhoitoalueella 2022–2027.

Toimenpide (yksikkö)

Määrä

Investoinnit vuosina  2022–2027

(1000 €)

Vuotuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset (1000 €)

Vuosi-kustannus 

 (1000 €)

Perustoimenpiteet

Teollisuuslaitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen (vesimuodostumien lkm)

1

-

-

5 600

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen (suunnitelmien lkm)

 

1

-

-

ei arvioida

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen yhdyskunnissa ja teollisuudessa (tarkkailuohjelmien määrä)

3

-

-

ei arvioida

Teollisuuden, yhdyskuntien tai muiden toimijoiden ympäristölupatarpeen harkinta tai lupaehtojen päivittäminen pohjaveden suojelun kannalta (kpl)

3

14

-

1,7

Muu toimenpide

2

-

-

ei arvioida

Yhteensä

-

-

-

5617

 

Pohjavesialueilla sovellettavat ohjauskeinot käsittävät erityisesti toiminnan tarkkailun aloittamiseen ja tehostamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Taulukko 6.2.2. Teollisuuden vesienhoitotoimenpiteiden toteutusta edistävät ohjauskeinot hoitokaudella 2022–2027.

Ohjauskeino

Vastuutahot

Yhteistyötahot

Vahvistetaan BAT-tiedonvaihtoa ja varmistetaan BAT-päätelmien hyvä soveltaminen lupamenettelyssä sekä kannustetaan ja seurataan uusien tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Osallistutaan aktiivisesti EU:n BAT-päätelmien valmisteluun ja BREF-asiakirjojen uudistamiseen Suomessa merkittävillä teollisuuden toimialoilla ja kaivostoiminnassa. Laaditaan ja hyödynnetään sekä kansallisia että pohjoismaisia BAT-selvityksiä.  Arvioidaan vesienhoidon tavoitteiden toteutumista teollisuuden merkittävästi kuormittamissa vesimuodostumissa ja määritetään tarvittaessa toimenpiteet, esimerkiksi lupien tarkistukset, kuormituksen vähentämiseksi.

SYKE, YM

ELYt, AVI, toimialajärjestöt

Kehitetään kaivostoiminnan ympäristölupamenettelyä ja valvontaa haitallisten vesistö- ja pohjavesivaikutusten estämiseksi. Toteutetaan kaivostoiminnan kestävyyttä parantavia tutkimushankkeita sekä tuetaan toiminnanharjoittajien sekä lupa- ja valvontaviranomaistenviranomaisten yhteistoimintaa kaivosten ympäristöasioiden hallinnassa. Erityistä huomiota kiinnitetään kaivosalueiden vesienhallintaan erilaisissa hydrologisissa olosuhteissa, vesien ja jätteiden kestäviin allasvarastointeihin, kehittyneiden jätevesien käsittelymenetelmien käyttöönottoon sekä onnettomuus- ja häiriötilanteiden vesipäästöjen hyvään hallintaan.

YM, TEM, SYKE, AVI, ELYt, toiminnanharjoittajat.

TUKES, GTK

Varmistetaan riskienhallinta kaivosten jäte- ja sivukivikasojen sekä teollisten kaatopaikkojen ja läjitysalueiden osalta mm. kaivannaisjätteen BAT-vertailuasiakirjan mukaiseksi. Tehdään riskikohteisiin toimenpide-esitykset toiminnanharjoittajien ja ELY-keskusten yhteistyönä ottaen huomioon myös jo suljetut kaivos- ja teollisuustoiminnot.

ELYt, toiminnanharjoittajat

SYKE, GTK

Vesivastuusitoumusten edistäminen alueellisella tasolla

ELYt, toiminnanharjoittajat

YM,MMM,TEM,tutkimuslaitokset,järjestöt ja yhdistykset, konsultit