2.1 Valuma-alueiden yleiskuvaus

Tenojoen, Näätämöjoen ja Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesistöt on jaettu toimenpideohjelmassa päävesistöalueiden mukaisiin osa-alueisiin: Tenojoen, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesistöalueisiin sekä Venäjälle laskevien Lutto- ja Nuorttijoen latvavesien alueeseen (taulukko 2.1.1). Pieni Uutuanjoen vesistö on laskettu mukaan Paatsjoen vesistöalueeseen.

Lukumääräisesti eniten jokia ja järviä on pinta-alaltaan suurimmalla osa-alueella, Paatsjoen alueella, missä myös järvien suhteellinen osuus on suurin. Sen sijaan vähäjärvisimpiä alueita ovat Lutto ja Nuorttijoen sekä Tenojoen alueet. Vesienhoitoalueella on vesienhoidon kolmannella suunnittelukaudella tarkasteltu yhteensä 143 jokivesimuodostumaa ja 317 järveä. Tarkastelussa ovat olleet mukana muun muassa kaikki valuma-alueeltaan yli 100 km² joet ja yli 50 ha järvet. Lisäksi toimenpideohjelmassa on tarkasteltu myös joitakin pienempiä merkittäviä vesimuodostumia.

Taulukko 2.1.1. Tenojoen, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma-alueet sekä niiden jokien ja järvien lukumäärä, jokien yhteenlaskettu pituus, järvien yhteenlaskettu pinta-ala ja järvisyys.

Toimenpideohjelma-alue

TPO-alueen pinta-ala (km²)

Joet (kpl)

Jokien pituus (km)

Järvet (kpl)

Järvien pinta-ala (km²)

Järvisyys (%)

Paatsjoki

14 710

66

1 475

184

1 550

10

Tenojoki

5 130

39

967

46

63

1

Luttojoki-Nuorttijoki

3 238

20

499

11

9

0,3

Näätämöjoki

2 352

18

234

76

176

8

Yhteensä

25 430

143

3 175

317

1 798