6.2 Teollisuus ja kaivostoiminta

Vesienhoitoalueella ei ole varsinaisia teollisuuspäästödirektiivin (IED 2010/75/EU) mukaisia laitoksia. Kaikkea teollisuutta ja kaivostoimintaa kuitenkin koskee ympäristönsuojelulaki, jonka mukaisilla ympäristöluvilla rajoitetaan päästöjä ja velvoitetaan vaikutusten tarkkailuun.

Kullankaivuun arvioidaan olevan merkittävä paine kolmessa pintavesimuodostumassa: Postijoki, Sotajoki (Inari) ja Maddib Ravadas. Vaikutukset voivat olla huomattavia myös Ivalojokeen ja Lemmenjokeen suoraan laskevissa puroissa.

Lemmenjoen kansallispuiston alueella (Postijoki, Middib Ravadas) koneellinen kullankaivuu on päättynyt vuonna 2020, ja sen myötä paineen merkitys todennäköisesti tulee pienentymään. Alueella toimenpiteet keskittyvät koneellisten kullankaivuualueiden jälkihoitoon ja maisemointiin, perustuen ympäristölupiin.

Lemmenjoella on aloitettu konekaivuualueiden ympäristölupien mukaiset lopputyöt ja maisemoinnit vuonna 2020 ja ne saadaan päätökseen vuoden 2022 aikana. Postijoen vesistöalueelle kuitenkin jää kullankaivuutoiminnasta aiheutunut todennäköinen elinympäristökunnostustarve, jonka suunnittelua ja toteutusta tulisi viedä eteenpäin vesienhoitokauden aikana.

Ivalojoella kullanhuuhdontalupa-alueiden määrä on ollut kasvussa. Alueella jatkuu vesistövaikutusten kehittymisen seurantaa ja pilaantumisen ehkäisyä ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisen valvonnan ja ennakkovalvonnan keinoin.

Kullankaivuu vaati aina maanomistajan luvan sekä kullanhuuhdontaluvan. Koneellinen kullankaivuu on lisäksi ympäristönsuojelulain perusteella ilmoitusmenettelypäätöksen tai luvan varaista. Ympäristölupien lähtökohtana on ollut kuormituksen ehkäisy riittävillä suojavyöhykkeillä, vesien hallinnalla ja käsittelyllä sekä vaikutusten tarkkailu vesistöstä. Vesistökuormitusta voi kuitenkin aiheutua myös lapiokaivuusta. Vesistöjen varsille sijoittuvilla kullanhuuhdonta-alueilla, joilla toimii suuri määrä lapiokaivajia, tulisi myös pystyä huomioimaan vesiensuojelu. Kullankaivuun ympäristönsuojelua esitetään ohjauskeinona edistettäväksi sidosryhmäyhteistyönä Kullankaivajien liiton, valvovien viranomaisten sekä maanomistajan kesken.

Pohjavesien osalta suoraan teollisuuteen ja yritystoimintaan liittyviä toimenpiteitä ei esitetä. Riskejä vähennetään kohdistamalla alueille muita toimenpiteitä, kuten suojelusuunnitelmien laatimista. Riskejä vähennetään myös ohjauskeinojen kautta.

Taulukko 6.2.1 Teollisuuden vesienhoitotoimenpiteiden toteutusta edistävät ohjauskeinot hoitokaudella 2022–2027.

Ohjauskeino

Vastuutahot

Yhteistyötahot

Teollisuus

 

 

Vahvistetaan BAT-tiedonvaihtoa ja varmistetaan BAT-päätelmien hyvä soveltaminen lupamenettelyssä sekä kannustetaan ja seurataan uusien tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Osallistutaan aktiivisesti EU:n BAT-päätelmien valmisteluun ja BREF-asiakirjojen uudistamiseen Suomessa merkittävillä teollisuuden toimialoilla ja kaivostoiminnassa. Laaditaan ja hyödynnetään sekä kansallisia että pohjoismaisia BAT-selvityksiä.  Arvioidaan vesienhoidon tavoitteiden toteutumista teollisuuden merkittävästi kuormittamissa vesimuodostumissa ja määritetään tarvittaessa toimenpiteet, esimerkiksi lupien tarkistukset, kuormituksen vähentämiseksi.

SYKE, YM

ELYt, AVI, toimialajärjestöt

Kehitetään kaivostoiminnan ympäristölupamenettelyä ja valvontaa haitallisten vesistö- ja pohjavesivaikutusten estämiseksi. Toteutetaan kaivostoiminnan kestävyyttä parantavia tutkimushankkeita sekä tuetaan toiminnanharjoittajien sekä lupa- ja valvontaviranomaistenviranomaisten yhteistoimintaa kaivosten ympäristöasioiden hallinnassa. Erityistä huomiota kiinnitetään kaivosalueiden vesienhallintaan erilaisissa hydrologisissa olosuhteissa, vesien ja jätteiden kestäviin allasvarastointeihin, kehittyneiden jätevesien käsittelymenetelmien käyttöönottoon sekä onnettomuus- ja häiriötilanteiden vesipäästöjen hyvään hallintaan.

YM, TEM, SYKE, AVI, ELYt, toiminnanharjoittajat.

TUKES, GTK

Varmistetaan riskienhallinta kaivosten jäte- ja sivukivikasojen sekä teollisten kaatopaikkojen ja läjitysalueiden osalta mm. kaivannaisjätteen BAT-vertailuasiakirjan mukaiseksi. Tehdään riskikohteisiin toimenpide-esitykset toiminnanharjoittajien ja ELY-keskusten yhteistyönä ottaen huomioon myös jo suljetut kaivos- ja teollisuustoiminnot.

ELYt, toiminnanharjoittajat

SYKE, GTK

Vesivastuusitoumusten edistäminen alueellisella tasolla

ELYt, toiminnanharjoittajat

YM,MMM,TEM,tutkimuslaitokset,järjestöt ja yhdistykset, konsultit

Kaivostoiminta

 

 

Kullankaivuun vesiensuojelun kehittäminen sidosryhmäyhteistyönä

ELY

 

Tukes, Metsähallitus, Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, Kullankaivajien liitto, Saamelaiskäräjät

Postijoen elinympäristökunnostuksen suunnittelu

Metsähallitus

ELY

 

Pohjavesien osalta teollisuuteen ja yritystoimintaan liittyviä toimenpiteitä ei edistetä. Riskejä vähennetään kohdistamalla alueille riskiin kohdistumattomia toimenpiteitä, kuten suojelusuunnitelman laatimista. Riskejä vähennetään myös ohjauskeinojen kautta.