3.2.3 Happamuus

Vesienhoitoalueen pohjoisosan karut vesistöt omaavat hyvin alhaisen puskurikyvyn ja ne ovat happamoitumisuusherkkiä. 1990-lukuun saakka Venäjän Petsamon metalliteollisuudesta aiheutui rikkidioksidilaskeumaa, jonka vaikutukset näkyivät raja-alueen järvien puskurikyvyn alentumisena. Laskeuma on sittemmin vähentynyt, mikä näkyy järvissä 2000-luvulla puskurikyvyn elpymisenä.

Vesienhoitoalueella ei esiinny happamia sulfaattimaita eikä mustaliuskekallioperän alueilla ole happamuusriskiä aiheuttavaa maankäyttöä. Happamuushaittoja ei myöskään käytännössä aiheudu alueella turvemaiden kuivatuksesta.