6.4 Metsätalous

Esitys toimenpiteiksi

Vesienhoidon tavoitteiden ylläpitäminen edellyttää metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden huomioimista hakkuissa ja puunkorjuussa. Alue sijaitsee ilmastoltaan metsätaloudellisesti kannattavan ojitusalueen pohjoispuolella eikä kunnostusojituksia tehdä. Hydrologis-morfologisia vaikutuksia on aiheutunut vanhoista uittoperkauksista ja niiden kunnostamistoimet on esitetty vesistökunnostussektorin toimenpiteissä. Metsäautoteiden tierumpujen aiheuttamien esteiden kartoittamista ja poistamista tulee jatkaa. Uusien metsäteiden osalta esteettömyys tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa.  Metsätalouden vesienhoitotoimenpiteet on kohdennettu suunnittelun osa-alueille.

Uudistushakkuiden suojakaistat -toimenpiteellä tarkoitetaan muokkaamattoman suojakaistan jättämistä uudistushakkuualan ja vesistön välille. Suojakaistan maanpintaa ei rikota ja aluskasvillisuus sekä pensaskerros jätetään koskemattomaksi. Suojakaistaa ei saa myöskään lannoittaa, eikä sillä saa käyttää kasvinsuojeluaineita. Suojakaistan tarve vaihtelee rinteen kaltevuuden ja maaperän eroosioherkkyyden mukaan. Tällä hetkellä käytössä olevilla kehittyneillä paikkatietoanalyysimenetelmillä voidaan tapauskohtaisesti tarkentaa ja tehostaa suojakaistan toimivuutta.

Metsätalouden vesiensuojelun koulutus suunnataan suunnittelijoille, toimihenkilöille ja urakoitsijoille sekä neuvonta metsänomistajille. Vesiensuojelun kannalta on tärkeää, että erityisesti suunnittelijoiden koulutuksessa syvennetään kuivatustarpeeseen, kuivatustekniikkaan ja vesiensuojelurakenteiden mitoitukseen liittyvää perustietämystä ja osaamista. Edellä mainittuihin aiheisiin liittyen tärkeä jatkuva koulutusaihe on paikkatietotyökalujen käyttö suunnittelun tukena.

Pohjavesialueilla keskeisimmäksi ongelmaksi on todettu ojitukset etenkin kivennäismaahan asti kaivettuina siten, että niistä aiheutuu pohjaveden haitallista purkautumista. Pohjavesialueilla metsänhoitoon liittyviä haittavaikutuksia pyritään ehkäisemään ennen kaikkea ennakkovalvonnan avulla. Lausuntoa antaessaan ELY-keskus ottaa kantaa hankkeen toteuttamismahdollisuuksiin siten, että haitallisia vaikutuksia pohjavedelle ei aiheudu. Joissakin tapauksissa ELY-keskus on todennut, ettei hanketta voida toteuttaa pohjavesialueella suunnitellun mukaisesti ilman vesitalouslupaa. Pohjavesiin kohdistuvia riskejä vähennetään vesienhoitoalueella ennen kaikkea ohjauskeinojen ja ennakkovalvonnan kautta. Varsinaisia toimenpiteitä ei vesienhoitoalueen pohjavesialueille ole esitetty.

Taulukko 6.4.1. Metsätalouden vesienhoitotoimenpiteiden määrät, investointikustannukset, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) vesienhoitoalueella 2022–2027.

Toimenpide (yksikkö)

Määrä

 

Investoinnit vuosina 2022–2027

(1000 €)

Käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa      (1000 €)

Vuosi-                kustannus

(1000 €)

Täydentävät toimenpiteet

 

Uudistushakkuiden suojakaistat (ha)

60

256

3

26

Metsätalouden koulutus ja neuvonta (hlö/v)

28

 

5

5

Yhteensä

 

256

8

31

 

Vastuu metsätalouden vesiensuojelun käytännön toteutuksesta on metsäomistajilla tai heidän valtuuttamillaan toimijoilla.

Esitys ohjauskeinoiksi

Ohjauskeinoilla pyritään tukemaan varsinaisia vesienhoitotoimenpiteitä esimerkiksi kehittämällä niihin tarvittavia tukitoimia ja tutkimusta.

Taulukko 6.4.2. Metsätaloussektorin vesienhoitotoimenpiteiden toteutusta edistävät ohjauskeinot hoitokaudella 2022–2027.

Ohjauskeino

Vastuutahot

Yhteistyötahot

Kehitetään sektorien välistä yhteistoimintaa vesiensuojelussa.

MMM, YM, TEM

Kaikki toimijat

Käytetään luonnonhoitohankerahoitusta mahdollisuuksien mukaan vesiensuojelutoimiin. Turvataan vesiensuojeluhankkeiden riittävä rahoitus.

MMM, Suomen metsäkeskus

Luonnonhoitohankkeita toteuttavat toimijat

 

Kehitetään paikkatietoaineistoja ja työkaluja toimijoiden käyttöön. Turvataan koulutukselle, neuvonnalle ja kehittämistyölle riittävä rahoitus ja resurssit.

MMM

Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, metsänhoitoyhdistykset, metsäpalveluyrittäjät, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Maanmittauslaitos, GTK, ELYt, MTK

Turvataan riittävä rahoitus metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon toiminnalle.

MMM

Luke, SYKE, Suomen metsäkeskus, Tapio Oy

Laaditaan yhtenäisten kriteerien mukaisesti koko Suomen kattavat metsätalouden vesiensuojelun painopistealueet.

YM, MMM

ELYt, SYKE, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, Tapio Oy, MTK

Kehitetään valtakunnallista lannoituspinta-alojen seurantaa ja tilastointia sekä korostetaan koulutuksissa hyvien metsänhoidon suositusten käyttöönottoa lannoituksissa (esim. suojakaistat).

MMM

Luke, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, metsätaloushankkeiden toteuttajat

MMM=maa- ja metsätalousministeriö, YM=ympäristöministeriö, TEM=työ- ja elinkeinoministeriö, Luke=luonnonvarakeskus, MTK=maataloustuottajien keskusliitto, GTK=geologian tutkimuskeskus, ELY=elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Taulukko 6.4.3. Metsätalouden toimenpiteiden määrät suunnittelualueittain

Toimenpide

Paatsjoki

Luttojoki-Nuorttijoki

Uudistushakkuiden suojakaistat (ha)

50

10

Metsätalouden koulutus ja neuvonta (hlö/v)

14

14