6.5 Maatalous

Esitys toimenpiteiksi

Maatalouden perustoimenpiteiden katsotaan pääosin riittävän ja täydentäviksi toimenpiteiksi esitetään ravinteiden käytön hallintaa ja tilakohtaista neuvontaa (taulukko 6.5.1).

Pohjavesiin kohdistuvia riskejä vähennetään vesienhoitoalueella ennen kaikkea ohjauskeinojen ja ennakkovalvonnan kautta. Nämä käsittävät muun muassa ympäristölupatarpeen arviointia ja pohjavesivaikutusten seurannan lisäämistä sekä ajantasaisuuden tarkistamista. Varsinaisia toimenpiteitä ei vesienhoitoalueen pohjavesialueille ole esitetty.

Taulukko 6.5.1. Maatalouden vesienhoitotoimenpiteiden määrät, investointikustannukset, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) vesienhoitoalueella 2022–2027.

Toimenpide (yksikkö)

Määrä

Investoinnit vuosina  2022-2027

(1000 €)

Käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa                (1000 €)

Vuosi-  kustannus

(1000 €)

Perustoimenpiteet

 

 

 

 

Valtioneuvoston asetus, jolla säädellään fosforilannoitusta

650

 

 

41

Valtionneuvoston asetus (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (peltoala, ha)

650

 

 

20

Eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet (lupien määrä, kpl)

2

 

 

0,3

Kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset toimenpiteet (peltoala, ha)

650

 

 

2

Ehdollisuuden vaatimukset (peltala, ha)

178

 

 

5

Täydentävät toimenpiteet

 

 

 

 

Kerääjäkasvit (ha)

85

 

5

5

Maatalouden tilakohtainen neuvonta (tilaa/kausi)

12

 

6

6

KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ

 

 

11

79

 

Maatalouden perustoimenpiteiden lainsäädännön kehittämisen ja toimeenpanon vastuu on ympäristöministeriöllä ja maa- ja metsätalousministeriöllä. Vastuu maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän suunnittelusta, kehittämisestä, toimeenpanosta, valvonnasta ja seurannasta on maa- ja metsätalousministeriöllä. Se toimii yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Vastuu maataloudelle ehdotettujen vesiensuojelutoimien käytännön toteutuksesta on toiminnanharjoittajilla. Myös Ruokavirastolla, aluehallintovirastoilla, ELY-keskuksilla ja kuntien viranomaisilla sekä neuvonta- ja tuottajajärjestöillä ja tutkimuslaitoksilla on tärkeä rooli maatalouden vesienhoidon edistämisessä.

Esitys ohjauskeinoiksi

Maataloudelle on suunniteltu useita lainsäädännöllisiä, taloudellisia ja tiedollisia ohjauskeinoja (taulukko 6.5.2). Ympäristötuen/ympäristökorvausjärjestelmän uudistaminen ja kehittäminen alkoi jo edellisellä vesienhoitokaudella ohjelmakautta 2014–2020 varten, mutta kehittämistä tulee jatkaa seuraavaa ohjelmakautta varten.

Taulukko 6.5.2. Maatalouden vesienhoitotoimenpiteiden toteutusta edistävät ohjauskeinot hoitokaudella 2022–2027.

Ohjauskeino

Vastuutahot

Yhteistyötahot

Rahoitetaan maatalouden ravinnepäästöjä vähentävien menetelmien tutkimusta ja kehittämistä ja edistetään niiden käyttöönottoa.

 

MMM, YM

 

Rahoitetaan vesiensuojelurakenteiden toteuttamista tilusjärjestelyn yhteydessä.

 

MMM

ELYt

Suunnataan CAPin hanketukia vesiensuojelutoimenpiteiden edistämiseen.

 

MMM

ELYt

Otetaan käyttöön viljelykiertoa tukevia työkaluja.

MMM

ELYt, neuvojat

Kehitetään tilakohtaista neuvontaa tukemaan paremmin nitraatti-, vesipuite- ja meristrategiadirektiivin tavoitteita ja vaatimuksia.

YM, MMM

Neuvojat

Koulutetaan viljelijöitä luonnonmukaisten vesienhallintamenetelmien käyttöön ja maan rakenteen parantamiseen.

MMM, YM (rahoitus)

Tutkimuslaitokset, neuvojat, hankkeet

Suunnitellaan ja perustetaan maatalouden vesistökuormituksen seurantaverkosto ottaen huomioon seuraavat tavoitteet: 

- automaattiseurannan lisääminen

- VEMALA-mallin maatalouden kuormitusarvioinnin tarkentaminen edelleen

- vesistökuormitukseen ja toimenpiteiden mitoitukseen kohdistuvien ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioon ottaminen

YM, MMM (rahoitus)

Tutkimuslaitokset

Kehitetään turvepeltojen vesiensuojelutoimenpiteitä. 

MMM, YM

 

Selvitetään ja edistetään toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää turvemaiden raivausta pelloksi.

MMM, YM

 

MMM=maa- ja metsätalousministeriö, YM=ympäristöministeriö, SYKE=Suomen ympäristökeskus, Luke=luonnonvarakeskus,  GTK=geologian tutkimuskeskus, ELY=elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Taulukko 6.5.3. Maatalouden toimenpiteiden määrät suunnittelualueittain

Toimenpide

Paatsjoki

Tenojoki

Ehdollisuuden vaatimukset (ha)

420

230

Eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet (lupien määrä, kpl)

2

 

Kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset toimenpiteet (ha)

420

230

Maatalouden tilakohtainen neuvonta (tilaa/kausi)

6

6

Kerääjäkasvit (ha)

15

70

Valtionneuvoston asetus (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

420

230

Valtioneuvoston asetus, jolla säädellään fosforilannoitusta (ha)

420

230