6.3 Kalankasvatus

Vesienhoitoalueella alueella oli v. 2019 Luonnonvarakeskuksen Inarin kalanviljelylaitos. Sarmijärven laitos lakkautettiin vuonna 2010 ja toimintoja siirrettiin Inarin laitokselle. Vesienhoitoalueella on lisäksi kolme ympäristöluvallista luonnonravintolammikkoa.

Kalankasvatuksen ei ole arvioitu olevan merkittävä paine yhdessäkään vesimuodostumassa. Pienilläkin laitoksilla kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohjeen käyttöönotto ja laitoksen hyvä hoito ovat tärkeitä. Vastuu kalankasvatuksen vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta on toiminnanharjoittajilla.

Esitys ohjauskeinoiksi

Kalankasvatukselle kaudelle 2022–2027 kohdistuvat toimenpiteet ovat luonteeltaan ohjauskeinoja (taulukko 6.3.1). Osa toimenpiteistä on ollut käytössä ensimmäisellä hoitokaudella ja osa on uusia. Toimenpiteitä otetaan tarpeen mukaan käyttöön lupaehtoja tarkistettaessa. Ympäristölupamenettelyllä sekä sen yhteydessä toiminnanharjoittajille asetettavilla määräyksillä ja velvoitteilla on suuri merkitys kalankasvatuksen vesiensuojelussa.

Taulukko 6.3.1. Kalankasvatuksen vesienhoitotoimenpiteiden toteutusta edistävät ohjauskeinot hoitokaudelle 2022–2027

Ohjauskeino

Vastuutahot

Yhteistyötahot

Edistetään kalankasvatuksen ympäristösuojeluohjeen käyttöönottoa.

YM, MMM

VARELY, ELYt, AVIt, Kalankasvattajaliitto ry, Luke

Kehitetään kalankasvattamoilla käytettäviä rehuja ja ruokintamenetelmiä sekä edistetään kalojen hyvää hoitoa.

MMM

Luke, rehuteollisuus, kalankasvattajat, yliopistot

Selvitetään pilottitutkimuksin maauomalaitosten lietteenpoiston ja jätevesien käsittelymenetelmiä.

MMM

Luke, kalankasvattajat, laite valmistajat ja teknologiayritykset, ELYt, AVI

Kehitetään kiertovesikasvatuksen toimintaedellytyksiä

MMM, YM

LUKE, kalankasvattajat, laitevalmistajat ja teknologiayritykset, ELYt, AVI

Selvitetään ravinteiden kierrättämisen ja ravinteiden poiston edistämistä muuta vesiensuojelua täydentävänä keinona.

 

MMM, YM

Luke, VARELY, rehuteollisuus, SYKE, kalankasvattajat, kalastajat, vihreä teknologia

YM=ympäristöministeriö, MMM=maa- ja metsätalousministeriö, Luke=luonnonvarakeskus, AVI=aluehallintovirasto, SYKE=Suomen ympäristökeskus, ELY=elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, VARELY=Varsinais-Suomen ELY-keskus