3.2.1 Ravinteet

Ihmistoiminnasta aiheutuva ravinnekuormitus on vesienhoitoalueella vähäistä johtuen alhaisesta väkiluvusta. Ravinteiden ihmisperäinen kuormitus vesistöihin vastaa yleisesti alle 15 %:a niiden luonnonhuuhtouman määrästä. Suurimman poikkeuksen tähän muodostaa Ivalojoen Akujoki, jonka tilaa tarkastellaan yksityiskohtaisesti jäljempänä. Laskeuma on yleisesti suurin ihmisperäisten ravinnekuormituksen lähde. Huomattava osa Ivalojoen ja Tenojoen vesistöalueen kuormituksesta on peräisin myös yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesistä. Metsätaloutta on lähinnä alueen eteläosissa Nuorttijoelta Ivalojoen vesistöalueelle. Maataloutta on vähän, keskittyen Ivalojoen ja Tenojoen laaksoihin. Tenojoen Norjan puolella maatalous on laaja-alaisempaa.

Taulukko 3.2.1.1. Fosforikuormitus osa-alueittain Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueella (2012-20 keskiarvo P kg/a)

Osa-alue

Maatalous

Metsätalous

Haja-asutus

Hulevesi

Luonnonhuuhtouma

Laskeuma

Pistekuormitus

Yhteensä

Näätämöjoki

89

5

176

4

49 029

1 119

95

50 516

Paatsjoki

0

4

0

1,2

4 271

1 305

0

5 581

Tenojoki

0

0

0

0

665

140

0

805

Tulomajoki

502

783

721

14

29 774

7 640

222

39 656

Uutuanjoki

0

157

0

1

9 280

274

0

9 712

Yhteensä

591

949

897

21

93 018

10 478

317

10 6270

 

Kuvassa on piirakka-mallinen kuvaaja kokonaisfosforin ainevirtaaman jakaumasta. Luonnonhuuhtouman osuus on 88%, laskeuman osuus 10%, hajakuormituksen osuus 2% ja pistekuormituksen osuus 1%.Kuvassa piirakka-mallinen kuvaaja kuormituksen jakaumasta. Kuvaajassa metsätalouden osuus on 34%, haja-asutuksen osuus 32%, maatalouden osuus 21% ja pistekuormituksen osuus 11%.

Kuva 3.2.1.1. Arvio kokonaisfosforin ainevirtaaman ja kuormituksen jakaumasta Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueella 2012-2020.

 

Kuvassa on kartta Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesien-hoitoalueesta, jossa esitetään fosforin pistekuormitus kohteet sekä hajakuormituksen suhde luonnonhuuhtoumaan eri väreillä.

Kuva 3.2.1.2. Fosforin pistekuormitus 2012-18 (YLVA-rekisteri) ja hajakuormituksen suhde luonnonhuuhtoumaan 2012-19 (VEMALA).

Taulukko 3.2.1.2. Typpikuormitus Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueella (2012-20 keskiarvo N t/a).

Osa-alue

Maatalous

Metsätalous

Haja-asutus

Hulevesi

Luonnonhuuhtouma

Laskeuma

Pistekuormitus

Yhteensä

Näätämöjoki

0

0

0

0

107

68

0

175

Paatsjoki

7

15

4

0

552

416

38

1 032

Tenojoki

2

14

1

0

757

59

3

836

Tulomajoki

0

3

0

0

201

15

0

219

Uutuanjoki

0

0

0

0

7

7

0

14

Kaikki

yhteensä

9

32

5

0

1 624

565

41

2 276

 

Kuvassa piirakka-mallinen kuvaaja, jossa on jaettu ainevirtaaman jakauma seuraavasti: luonnonhuuhtouma 71%, laskeuma 25%, pistekuormitus 2% ja hajakuormitus 2%.Kuvassa piirakka-mallinen kuvaaja, jossa on jaettu kuormituksen jakauma seuraavasti: pistekuormitus 47%, metsätalous 37%, maatalous 10% ja haja-asutus 6%.

Kuva 3.2.1.3. Arvio kokonaistypen ainevirtaaman ja kuormituksen jakaumasta Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueella 2012–2020.

Kuvassa on kartta Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueesta, jossa esitetään typen pistekuormituskohteet, sekä hajakuormituksen suhde luonnonhuuhtoumaan eri väreillä.

Kuva 3.2.1.4. Typen pistekuormitus 2012-18 (YLVA-rekisteri) ja hajakuormituksen suhde luonnonhuuhtoumaan 2012-19 (VEMALA).