6.9 Liikenne

Esitys toimenpiteiksi

Vesienhoitoalueella liikenteen pohjavesiriskit liittyvät pääosin vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja onnettomuustilanteisiin. Liukkaudentorjuntaan käytetään pääosin suolaa, mutta suurin osa vesienhoitoalueen pohjavesialueista sijaitsee tieverkolla, jolla ei käytetä juuri lainkaan suolaa. Liikenteeseen liittyviä toimenpiteitä ei esitetä, vaan riskejä vähennetään ensisijaisesti ohjauskeinojen kautta.

Esitys ohjauskeinoiksi

Liikennealueiden aiheuttamia pohjavesiriskejä esitetään kartoitettavaksi ja vähennettäväksi. Väylävirasto jatkaa rata-alueiden pohjavesien seurantoja sekä pohjavesien kloridiseurantoja maanteiden varsilla. Liikenteeseen liittyviä riskejä voidaan hallita myös maankäytön suunnittelun avulla. Uudet ja parannettavat liikenneväylät suunnitellaan niin, ettei väylän rakentamisesta, kunnossapidosta tai liikenteestä aiheudu riskiä pohjavesille, eivätkä pohjavesiolot haitallisesti muutu. Uudet väylät sijoitetaan ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle. Tietoa riskeistä saadaan esimerkiksi pohjavesien suojelusuunnitelmien avulla. Väylävirasto on lisäksi julkaissut ohjeen Pohjaveden suojelu maanteillä (Väyläviraston ohjeita 19/2020), joka tulee huomioida liikenteeseen liittyvien riskien hallinnassa pohjavesialueilla.

Taulukko 6.9.1. Liikennettä koskevat ohjauskeinot kaudelle 2022–2027.

Ohjauskeino

 

Vastuutahot

Yhteistyötahot

Tehostetaan haitallisten aineiden ja pohjaveden pinnan korkeuden tarkkailua ja seurantaa.

MMM, YM

SYKE, ELY-keskukset, kunnat¸vesihuoltolaitokset, toiminnanharjoittajat (kaikki sektorit)

Pohjavesien suojelu maankäytön suunnittelulla. 

Maakunnat ja kunnat/kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset

ELY-keskukset

Turvataan riittävät resurssit suojelusuunnitelmien laatimisille ja päivittämiselle ja edistetään niiden toimeenpanoa sekä seurantaryhmien toimintaa

YM

ELY-keskukset, kunnat/kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, Kuntaliitto, VVY, maakuntien liitot, toiminnanharjoittajat, vesiensuojeluyhdistykset, vesihuoltolaitokset, Valvira