6.1 Yhdyskunnat ja haja-asutus

Yhdyskuntien jätevedet aiheuttavat hyvää huonomman tilan Akujoessa.

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaisesti asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen tarkoitetun puhdistamon toimintaan tai asumajätevesien johtamiseen muualle kuin yleiseen viemäriin on haettava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 28 § edellyttää kuitenkin ympäristölupaa myös edellä sanottua vähäisempään jätevesien johtamiseen, jos siitä saattaa aiheutua vesistön tai vesistöä vähäisemmän uoman pilaantumista

Jätevedenpuhdistamot toimivat pääosin nykyisten lupaehtojen mukaisesti. Jäteveden puhdistukseen liittyen parannettavaa on erityisesti häiriötilanteisiin varautumisessa ja viemäriverkoston saneeraustarveselvityksissä sekä varsinaisissa viemäreiden saneerauksissa.

Uuteen asutukseen liittyvät toiminnot, kuten puhdistamot, on kaavoituksen avulla ohjattava pohjavesialueiden ulkopuolelle, ja pohjavesialueiden muodostumisalueen läpi mahdollisesti menevät siirtoviemärit tulisi suojata. Pohjavesialueiden maankäyttöä suunniteltaessa tulee varmistaa, että alueen pohjavesiolosuhteista on käytössä riittävät tiedot vaikutusten arvioimiseksi, ja että pohjaveteen kohdistuvia riskejä voidaan vähentää asianmukaisin kaavamääräyksin. Haja-asutukseen liittyvät riskit ovat vesienhoitoalueella pääosin keskittyneet muutamalle pohjavesialueelle, kuten esimerkiksi Utsjoen kirkonkylän tuntumassa sijaitsevalle pohjavesialueelle.

Pohjavesien osalta suoraan yhdyskuntiin ja haja-asutukseen liittyviä toimenpiteitä ei esitetä. Riskejä vähennetään kohdistamalla alueille muita, kuten pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimista. Riskejä vähennetään myös ohjauskeinojen kautta.

Taulukko 6.1.1. Yhdyskuntien vesienhoitotoimenpiteiden määrät, investointikustannukset, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) vesienhoitoalueella 2022–2027.

Toimenpide (yksikkö)

Määrä

Investoinnit vuosina  2022–2027

(1000 €)

Vuotuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset (1000 €)

Vuosi-kustannus 

 (1000 €)

Perustoimenpiteet

Teollisuuslaitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen (vesimuodostumien lkm)

 

 

 

0,02

Yhdyskuntien jätevesilaitosten käyttö ja ylläpito (asukasluku)

15 337

 

2 133

2 133

Yhteensä

   

2 133

2 133

 

Vastuu yritystoiminnan vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta on toiminnanharjoittajilla. Kunnalla on vastuu vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden määrittämisestä sekä vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä alueellaan. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuoltopalveluista sille vahvistetulla toiminta-alueella. Kunta/kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja/tai ELY-keskus vastaavat ympäristölupatarpeen harkinnasta tai lupaehtojen päivittämisestä pohjaveden suojelun kannalta.

Taulukko 6.1.2. Toimenpiteiden määrät suunnittelualueittain

Toimenpide

Luttojoki-Nuorttijoki

Näätämöjoki

Paatsjoki

Tenojoki

Haja-asutus

 

 

 

 

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen

5

44

486

182

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito

14

139

1 431

550

Toimenpide - muu

   

2

 

Yhdyskunnat

   

15 000

337

Laitosten käyttö ja ylläpito (yhdyskunnat)

   

15 000

337

 

Esitys ohjauskeinoiksi

Sektoriin kohdistuvista ohjauskeinoista osa oli käytössä jo ensimmäisellä hoitokaudella, mutta toiselle kaudelle on suunniteltu myös uusia ohjauskeinoja. Taulukko 6.1.3. Yhdyskuntien vesienhoitotoimenpiteiden toteutusta edistävät ohjauskeinot hoitokaudella 2022–2027.

Taulukko 6.1.3. Yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesienhoitotoimenpiteiden toteutusta edistävät ohjauskeinot hoitokaudella 2022–2027.

Ohjauskeino

Vastuutahot

Yhteistyötahot

Yhdyskunnat

 

 

Kestäviä vesihuoltoratkaisuja toteutetaan vesihuoltolaitosten alueellisena yhteistyönä.

MMM, YM, ELYt

Vesihuoltolaitokset, kunnat, maakuntien liitot, Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys

Vesihuoltolaitokset parantavat vesihuollon energiatehokkuutta ja kykyä sopeutua ennalta ilmastonmuutokseen.

Vesihuoltolaitokset, kunnat

ELYt

Vesihuoltoa kehitetään kuntien vesihuollon suunnittelulla sekä maankäytön, vesihuollon ja rakentamisen yhteensovittamisella.

MMM, Kunnat, ELYt

Maakuntien liitot, Kuntaliitto, vesihuoltolaitokset

Tehdään tutkimuksia ja selvityksiä uusien haitallisten aineiden (mikromuovit, lääkeaineet) merkityksestä ja hallinnasta sekä perinteisten haitallisten aineiden kuormituksen vähentämiseksi ja sekoittumisvyöhykkeiden määrittelemiseksi.

Vesihuoltotutkimusten rahoittajat mm. MMM, STM, YM, VVY

AVI, ELYt, vesihuoltolaitokset, tutkimuslaitokset, vesilaboratoriot

Haja-asutus

 

 

Toteutetaan haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn valvontaa ja neuvontaa jätevesien käsittelyn ylläpitämiseksi ja tehostamiseksi.

Kunnat/kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, ELYt

Kuntaliitto