6.12 Pilaantuneet maa-alueet ja sedimentit

Vesienhoitoalueella pilaantuneet maa-alueet ovat riskitekijä kolmella pohjavesialueella. Näistä kahdella riskin on arvioitu olevan suuri.

Esitys toimenpiteiksi

Vuosittain valtakunnan tasolla kunnostetaan 250–300 pilaantunutta aluetta. Rakentaminen ja maankäytön muutos ovat merkittäviä ajureita toiminnalle. Valtakunnallisessa maaperän tilan tietojärjestelmässä on kuitenkin merkittävä määrä riskikohteita, joista osa on ns. isännättömiä ja tarvitsee toimenpiteitä. Näiden kohteiden kunnostamista on voitu tukea valtion jätehuoltotyöjärjestelmän ja öljysuojarahaston kautta.

Vesienhoitoalueella toimenpiteitä esitetään niille kahdelle riskipohjavesialueelle, joiden osalta pilaantuneisiin maihin liittyvän riskin on arvioitu olevan merkittävä. Pilaantuneisuutta esitetään selvitettäväksi Utsjoen kirkonkylän vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella, jolla sijaistee vanha kaatopaikka. Pilaantuneen maa-aluekohteen riskinarviointia, puhdistussuunnittelua ja puhdistamista esitetään Nukkumajoki A:n vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle. Alueella sijaitsee vanha kaatopaikka, joka sijoittuu vanhalle soranottamisalueelle melko lähelle vedenottamoa.

Taulukko 6.12.1. Pilaantuneisiin maa-alueisiin kohdistettavat vesienhoitotoimenpiteiden määrät, investointikustannukset, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) vesienhoitoalueella 2022-2027.

Toimenpide (yksikkö)

Määrä

Investoinnit vuosina              2022–2027

(1000 €)

Käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa            (1000 €)

Vuosi-kustannus

(1000 €)

Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen (kpl)

1

105

 

6

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla (kpl)

1

16

 

1

KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ

 

121

 

7

 

Pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistamisesta vastaa ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttaja. Jos aiheuttajaa ei saada selville tai muuten vastuuseen, pilaantuneen maaperän puhdistusvastuu siirtyy yleensä kiinteistön nykyiselle haltijalle. Mikäli puhdistaminen katsotaan kohtuuttomaksi kiinteistön haltijalle, voi puhdistamisvastuu siirtyä kunnalle. Pilaantuneen pohjaveden toissijainen puhdistamisvastuu kuuluu sille kiinteistön omistajalle, jonka kiinteistöltä pilaantuminen on aiheutunut. Valtio tukee ns. isännättömien kohteiden selvittämistä ja puhdistamista.

Esitys ohjauskeinoiksi

Valtakunnallisena ohjauskeinona kehitetään kunnostustoiminnan ja resurssien priorisointia huonossa tilassa oleville pohjavesialueille (taulukko 6.12.2). Ohjauskeinon toteuttamisessa on mukana ympäristöministeriön lisäksi useita muita vastuutahoja.

Taulukko 6.12.2. Vesienhoitotoimenpiteiden toteutusta edistävät ohjauskeinot hoitokaudelle 2022–2027.

Ohjauskeino

 

Vastuutahot

Yhteistyötahot

Kehitetään kansallista pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiaa priorisoimalla kunnostustoimintaa ja resursseja huonossa tilassa oleville pohjavesialueille

YM

SYKE, ELYt, Kuntaliitto, teollisuus, toiminnanharjoittajat

YM=ympäristöministeriö, SYKE=Suomen ympäristökeskus, ELY=elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus