3.3.3 Kalankasvatus

Kalankasvatuksen ravinnekuormitus vaihtelee tuotannon mukaan. Käytettyjen rehujen hyötysuhteen paraneminen ja parantuneet ruokintatekniikat ovat vähentäneet ruokinnasta aiheutuvaa kuormitusta.

Vesienhoitoalueella on ollut kaksi nykyisen Luonnonvarakeskuksen kalanviljelylaitosta Inarissa, joista Sarmijärven laitos on lakkautettu vuonna 2010. Nykyisin kaikki Inarin alueen viljely- ja istutustoiminnat hoidetaan Inarin kalanviljelylaitokselta Juutuanjoen alaosalla. Kalankasvatuksen ravinnekuormitus Paatsjoen suunnittelualueella on kokonaisuutena hyvin pientä. Juutuanjoen alaosalla kalankasvatuksen osuus valuma-alueella syntyvästä fosforikuormasta on suurin, mutta vastaa silti alle 2 %:a joen luonnonhuuhtouman määrästä.

Paatsjoen suunnittelualueella on lisäksi kolme ympäristöluvanvaraista (yli 20 ha) luonnonravintolammikkoa, joissa kasvatetaan siikaa velvoiteistutuksiin. Luonnonravintolammikoiden tyhjennyksestä voi aiheutua paikallista vesistökuormitusta alapuolisille vesialueille. Tätä ei kuitenkaan ole voitu arvioida osana kalankasvatuksen kuormitusta.

Viivakaavio, joka kuvaa biologista hapenkulutusta ja kiintoaineen määrää. Biologinen hapenkulutus on lähtenyt jyrkkään laskuun vuodesta 2004 eteenpäin, kuten myös kiintoaineen määrä. Kiintoaineen määrä on pysynyt tasaisena vuodesta 2012 lähtien.

Kuva 3.3.3.1. Kalankasvatuksen fosfori- ja typpikuormitus vesienhoitoalueella 2000-2016.