1.3. Merenhoidon suunnittelun huomioon ottaminen

Merenhoitosuunnitelmaan kuuluu arviointi meren nykytilasta sekä tavoitteet hyvän tilan saavuttamiseksi. Suunnitelma sisältää mittarit tilan seuraamiseksi ja seurantaohjelman. Toimenpideohjelmassa esitetään meren hyvän tilan saavuttamiseksi tehtävät toimet aloittain.

 

Merenhoidon tavoitteena on ollut saavuttaa Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Hyvää tilaa ei ole vielä saavutettu, joten suunnittelua ja konkreettista toimintaa pitää jatkaa.

 

Suomen merialueelle laadittava merenhoitosuunnitelma tähtää meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseen. Suunnitelma koostuu osista, joista ensimmäinen sisältää meren nykytilan ja hyvän tilan arviot sekä ympäristötavoitteiden ja indikaattoreiden määrittelyn. Toinen osa muodostuu seurantaohjelmasta. Kolmas osa käsittää Suomen merialueelle laaditun toimenpideohjelman. Suunnittelualue kattaa myös vesienhoidossa tarkasteltavat rannikkovedet. Koska vesienhoidossa ja merenhoidossa on selkeitä liittymäkohtia ja yhteisiä päämääriä, laaditaan suunnitelmat tiiviissä yhteistyössä.

Merenhoitosuunnitelmaan sisältyy muitakin teemoja kuin vesienhoitosuunnitelmissa, esimerkiksi kalasto ja kalastus sekä luonnon monimuotoisuus. Merenhoidossa painottuu kansainvälinen yhteistyö ja merenhoidon toimenpiteet sovitetaan yhteen muiden Itämeren maiden kanssa.

Vesienhoidon suunnittelu on vahvasti kytketty merenhoidon suunnitteluun. Esimerkiksi rannikkoalueella tehtävät tilan arvioinnit ja seurannat tukevat toisiaan. Vesienhoidon toimenpiteillä vaikutetaan myös meren tilaan. Merenhoidon tavoitteet ja toimenpiteet tulee ottaa huomioon vesienhoidon suunnitteluprosessissa määriteltäessä vesien tilan parantamistarpeita, tarkistettaessa vesienhoidon toimenpiteitä ja vaihtoehtoja sekä arvioitaessa ympäristötavoitteiden saavuttamista ja poikkeamistarvetta.

 

Merenhoidon toimenpideohjelma

Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma päivitetään vuosille 2022–2027. Toimenpideohjelmassa esitetään toimenpiteet, jotka toteuttamalla pyritään saavuttamaan tai ylläpitämään meriympäristön hyvä tila vuoden 2027 loppuun mennessä. Toimenpiteiden laatimisen lähtökohta on meren nykytilan arvio, arvio meriympäristöön kohdistuvista paineista sekä niitä koskevat yleiset tavoitteet, jotka sisältyivät merenhoitosuunnitelman ensimmäiseen osaan (2018). Toimenpiteitä on määritelty vain siinä tapauksessa, että nykyiset toimenpiteet eivät ole riittäviä.

 

Toimenpiteet

Merenhoidon nykytoimenpiteet sisältävät rehevöitymiseen ja haitallisiin aineisiin kohdistuvat vesienhoidon toimenpiteet. Rehevöityminen on ongelma koko Suomen merialueella. Tavoitteena on saavuttaa vesienhoitosuunnitelmien mukaiset fosfori- ja typpipäästöjen vähennystavoitteet sekä vähentää päästöjä eri lähteistä niin, että ne alittavat avomerellä Itämeren toimintaohjelman (HELCOM) mukaiset sallitut enimmäismäärät. Koska vesienhoidon toimenpiteet eivät ole kaikilta osin riittäviä merenhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi, on merenhoidon toimenpideohjelmassa esitetty joitakin uusia toimenpiteitä. Toimenpiteet on suunniteltu siten, että ne tukevat myös vesienhoidon tavoitteita.

Merenhoidon suunnittelusta lisää: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito.