7.6. Maatalous       

Uudenmaan 1- ja 2-luokan pohjavesialueiden yhteispinta-alasta noin 18 % on peltoa. Peltoviljelyn pohjavesivaikutukset riippuvat suuresti alueen hydrogeologisista olosuhteista. Pohjavedelle riskiä aiheuttavat lähinnä lannoitteiden ja torjunta- ja kasvinsuojeluaineiden käyttö. Keinolannoitteiden lisäksi käytetään orgaanisia lannoitteita. Typpilannoitteiden käyttö voi pohjavesien kannalta olla ongelmallista. Nitraattipitoisuuden nousu on yleisin maatalouden aiheuttama pohjavesihaitta.

Uudellamaalla on 18 pohjavesialuetta, joilla peltoja on yli puolet pohjavesialueen pinta-alasta (taulukko 8). Peltovaltaisimmat pohjavesialueet sijaitsevat savipeitteisissä jokilaaksoissa ja pääasiassa Ensimmäisen Salpausselän eteläpuolella. Vettä johtavat ja varastoivat maakerrokset sijaitsevat yleensä paksujen savi- ja silttikerrosten alla ja pohjavesi muodostuu laaksoa reunustavilla kalliorinteillä, jotka ovat ohuen hiekka-, sora- tai moreenikerroksen peitossa. Savipeitteisissä pohjavesimuodostumissa pohjaveden laatuongelmana esiintyy luonnonolosuhteiden takia alhainen happipitoisuus mistä aiheutuu kohonneita rauta- ja mangaanipitoisuuksia.  Rannikon savipelloilla saattaa myös esiintyä sulfidisavia, jotka happamoittavat pohjavettä. Peltoalueita esiintyy myös Salpausselkien ja pitkittäisharjun liepeillä, missä maaperä on usein hiekkaa ja hietaa.

Peltoja Uudenmaan pohjavesialueilla on yhteensä noin 13 000 ha. Vuonna 2019 pohjavesialueilla erityistuen piirissä olevia suojavyöhykkeitä on noin 280 hehtaaria.  Uudenmaan pohjavesialueiden peltoviljelijöiden pääasiallinen tuotantosuunta on viljanviljely.

 

Taulukko 8. Peltojen osuus pohjavesialueilla Uudellamaalla, mikäli peltoja yli 50 % pohjavesialueen pinta-alasta. Lähde: Corine2018.

Kunta

Pohjavesialue

Pohjavesialueen pinta-ala, ha

Pellot ha

Pellot %

Pornainen

Nummenmaa

213

142,2

66,9

Myrskylä

Malmi

381

239,4

62,8

Inkoo

Malmgård

104

60,0

57,4

Porvoo

Mickelsböle

262

147,5

56,4

Askola

Särkijärvi

353

196,5

55,6

Sipoo

Norrkulla

244

134,7

55,3

Lohja

Heijala

149

82,0

55,2

Nurmijärvi

Ali-Labbart

431

237,3

55,0

Sipoo

Boxby

102

52,5

51,7