15.3.10. Haitalliset ja vaaralliset aineet ja happamat sulfaattimaat

Haitallisten ja vaarallisten aineiden kuormituksen ja pitoisuuksien vähentämiseksi on tehtävä tarkempia selvityksiä ja suunniteltava toimenpiteet selvitysten perusteella. Pintavesimuodostumat ja aineet, joiden osalta ympäristölaatunormit ylittyvät ja toimia tarvitaan, on esitetty luvussa 14 (Taulukko 22.) Haitallisten aineiden esiintymistä jäte- ja hulevesissä on tarpeen selvittää ja suorittaa kaikilla sektoreilla niiden vähentämistoimenpiteitä myös siinä tapauksessa, mikäli purkuvesissä ympäristölaatunormit ovat vaarassa ylittyä (silmälläpidettävällä tasolla). Sedimentteihin aikojen saatossa kertyneet haitalliset aineet on oltava tiedossa ja ne tulee ottaa huomioon mm. ruoppausten yhteydessä. Jätevedenpuhdistamot ovat aineiden kulkeutumisreittien keskittymispisteitä ja kokoavia päästölähteitä, vaikka varsinaisia lähteitä ovat päästöt puhdistamoille sekä teollisuudesta, hulevesistä että kotitalouksista. Kuormituslähteitä ovat myös pilaantuneet maa-alueet sekä suljettujen kaivosten päästöt. Kaukokulkeumien ja laskeuman kautta vesiin päätyvät UBI-aineet ovat kansallisten toimenpiteiden ulottumattomissa.

Rannikkoalueella esiintyvien happamien sulfaattimaiden aiheuttamia ongelmia vesistöille ovat mm. vesistöjen happamoituminen, haitallisten metallien liukeneminen sekä kalakuolemat. Happamia sulfaattimaita esiintyy myös Suomenlahden rannikolla. Uudellamaalla happamia sulfaattimaita on tullut vastaan etenkin rakennushankkeiden yhteydessä. Geologian tutkimuskeskus on tehnyt kartoituksen happamien sulfaattimaiden esiintymisestä Suomenlahden rannikkoalueella. Kartoitustulokset edistävät happoa tuottavien maiden huomioimista kaikessa maankäytössä, missä maaperä altistuu kuivatukselle ja hapettumiselle. Huomioimalla sulfaattimaat jo maankäytön suunnitteluvaiheessa, voidaan niiden aiheuttamia riskejä vähentää tehokkaasti MMM:n ja YM:n julkaiseman sulfaattimaastrategian mukaisesti. Happamien sulfaattimaiden parempi huomioiminen edellyttää neuvonnan, tiedotuksen ja koulutuksen lisäämistä sekä kustannustehokkaiden menetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Tarkempaa happamien sulfaattimaiden riskikartoitusta esitetään Uudellamaalla n. 5 550 hehtaarille kaudella 2022–2027.