10.3.5. Maa-ainesten otto

 

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Toisella suunnittelukaudella esitettiin maa-ainestenottoalueiden kunnostussuunnitelman laatimista 26 hehtaarille. Valvonnan tehostamista ja tarkkailun laajentamista on molempia esitetty yhdelle pohjavesialueelle.

 

Toimenpide-esitykset ja ohjauskeinot vuosille 2022–2027

Kolmannelle suunnittelukaudelle on esitetty vanhan maa-ainesten ottoalueen kunnostamista yhdelle Karkkilan pohjavesialueelle.

Lupaehtojen valvonnan tehostaminen on siirtynyt ohjauskeinoksi. Muita maa-ainestenoton ohjauskeinoja ovat lupaa edellyttävien toimintojen valvonnan tehostaminen pohjavesialueilla sekä pohjavesien suojelu maankäytön suunnittelun avulla. Maa-ainestenoton vesienhoitotoimenpiteet on esitetty taulukossa 17.

 

Taulukko 17. Maa-ainestenoton vesienhoitotoimenpiteet kaudelle 2022–2027.

Toimenpide

Määrä

Investoinnit suunnittelukaudelle 2022–2027

(1000 €)

Käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa (1000 €)

Vuosikustannus (1000 €)

Täydentävät toimenpiteet

Maa-ainestenottoalueiden kunnostussuunnitelman laatiminen ja kunnostus (ha)

 

18

 218

-

12

 

Maa-ainestenoton vesienhoitotoimenpiteiden rahoitusjärjestelmät ja niiden kehittäminen 

Maa-ainesten ottamistoimintaan liittyvät kustannukset ovat toiminnanharjoittajan vastuulla ja koostuvat pääsääntöisesti maa-aineslain mukaisista lupahakemuksista ja lupien määräyksinä olevista toimenpiteistä. Näitä ovat mm. ottamissuunnitelman laadinta, pohjaveden korkeuden ja laadun tarkkailu sekä alueen jälkihoito.

Maa-ainestenoton lupavelvoitteiden toteutumista valvovat kunnan viranomaiset. Valvontaan ei ole aina riittävästi resursseja ja siksi valvontaan tulee ohjata lisää voimavaroja.

Maa-ainestenoton yleissuunnittelun rahoitusta ja yhteistyötä toiminnanharjoittajien kanssa tulisi lisätä. Yleissuunnittelun taustalla pitää olla tietoa alueiden soveltuvuudesta maa-ainestenotolle. Tämä edellyttää lisäselvityksiä, joiden kustannukset kohdistuvat valtiolle, kunnille ja toiminnanharjoittajille.

 

Maa-ainestenoton vesienhoitotoimenpiteiden toteutus- ja seurantavastuut

Maa-ainesten oton toimenpiteiden toteutusvastuussa ovat toimenpiteestä riippuen toiminnanharjoittaja, kunta ja ELY-keskus. Seurannan osalta vastuu tietojen tuottamisesta on toimijoilla, kunnilla ja tietojen kokoamisesta suurelta osin ELY- keskuksilla.