10.3.7. Metsätalous ja turvetuotanto

 

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Metsätalouteen liittyen keskeisimmäksi ongelmaksi pohjavesialueilla on todettu ojitukset, etenkin kivennäismaahan asti kaivettujen ojien osalta. Toisella suunnittelukaudelle toimenpiteinä olivat pohjavesien suhteen ojitusten haittojen ehkäiseminen sekä toiminnanharjoittajan suorittaman tarkkailun laajentaminen turvetuotantoalueilla. Uudenmaan toimenpideohjelmassa ei esitetty em. toimenpiteitä turvetuotannolle ja metsätaloudelle.

 

Toimenpide-esitykset ja ohjauskeinot vuosille 2022–2027

Uudellemaalle ei ole esitetty metsätalouden tai turvetuotannon pohjavesiä koskevia toimenpiteitä.

Kolmannella suunnittelukaudella pohjavesien osalta ohjauskeinona on suositusten mukaisten käytäntöjen edistäminen pohjavesialueiden metsänhoitotoimenpiteissä, mikä tarkoittaa, että maaperän muokkauksessa ja lannoituksessa noudatetaan Tapio Oy:n ja metsähallituksen sekä metsäsertifioinnin mukaisia suosituksia pohjavesialueilla.

Kolmannelle suunnittelukaudelle ei esitetä turvetuotantoon kohdistuvia toimenpiteitä pohjavesialueelle.

Ohjauskeinona käytetään uuden turvetuotannon ohjaamista jo ojitetuille tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille alueille niin, että turvetuotannosta on mahdollisimman vähän haittaa pohjavesille.