16.2. Toimenpiteiden kustannukset

 

Kustannusten arviointiperusteet

Kustannusten arviointi perustuu ensisijaisesti toimenpiteiden suorien kustannusten arviointiin. Vesienhoidon toimenpiteiden kustannuksista esitetään suunnittelukaudella tarvittavat investoinnit, suunnittelukauden viimeisen vuoden tai koko kauden käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä ns. pääomitettu vuosikustannus, jolla tarkoitetaan investointien toimenpiteiden pitoajalle 3,5 prosentin korolla laskettua annuiteettia lisättynä toimenpiteiden vuotuisilla käyttö- ja ylläpitokustannuksilla. 1. ja 2. suunnittelukaudella investointikustannusten pääomituksessa käytettiin 5 % korkokantaa. Nyt 3. suunnittelukaudelle korkokantaa tarkistettiin, koska korkotaso on pitkään ollut alhainen, mikä heijastuu myös julkishankintoihin. Valittu 3,5 % korkokanta on yleisesti käytössä valtionhallinnossa ja EUssa.

Kustannusten arviointia varten toimenpidekohtaiset yksikkökustannukset ja toimenpiteiden pitoajat (toimenpiteen kuoletusajat) on päivitetty. Uusille toimenpiteille on arvioitu vastaavat yksikköarvot. Mahdollisuuksien mukaan vesiensuojeluun liittyvien toimenpiteiden kustannukset on eroteltu kaikkien ympäristönsuojeluun ja lupaehtojen toteuttamiseen liittyvien toimenpiteiden kustannuksista.

 

Sektorikohtaiset kustannusarviot

Yhteenveto eri toimialueille toteutettaviksi ehdotettujen toimenpiteiden kustannuksista on esitetty taulukossa 35.

 

Taulukko 35. Arvio vesienhoidon toimenpiteiden vuotuisista kustannuksista Uudenmaan alueella.

Sektori

Perustoimenpide (1000 €/vuosi)

Muu perustoimenpide (1000 €/vuosi)

Täydentävä toimenpide (1000 €/ vuosi)

Yhteensä

(1000 €/ vuosi)

Pintavedet

Yhdyskunnat

252 700

 -

7 900

260 600

Haja-asutus

9 800

 -

2 200

12 000

Teollisuus

Arvioitu vesienhoitosuunnitelmassa

 -

35

 -

Turvetuotanto

 -

50

 -

50

Kalankasvatus

14

 -

0,2

14

Maatalous

Arvioitu vesienhoitosuunnitelmassa

 -

26 000

 -

Metsätalous

 -

8

260

270

Vesistöjen kunnostus säännöstely ja rakentaminen

 -

 -

5 300

5 300

Pohjavedet

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, tilan seuranta ja pohjavesiselvitykset

 -

73

72

140

Pilaantuneet maa-alueet

 -

380

110

490

Liikenne

 -

1 200

 -

1 200

Vedenotto

 -

20

 -

20

YHTEENSÄ

 

1 700

42 000

43 700