10.3.1 Yhdyskunnat ja haja-asutus

 

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Toisella suunnittelukaudella pohjavesille esitettiin täydentävänä toimenpiteenä yhdyskuntien ja haja-asutuksen osalta viemärirakenteiden kunnon tarkastusta viidelletoista pohjavesialueelle. Vesilaitosten putkistojen kunnostukset laahaavat pahasti jäljessä selvitettyihin kunnostustarpeisiin nähden rahoituksen vajavaisuuden takia.

 

Esitetyt toimenpiteet ja ohjauskeinot vuosille 2022–2027

Yhdyskuntia koskevat toimenpiteet on esitetty taulukossa 13. Ohjauskeinona toteutetaan haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn valvontaa ja neuvontaa jätevesien käsittelyn ylläpitämiseksi ja tehostamiseksi nykylainsäädännön vaatimusten edellyttämälle tasolle (haja-asutusta koskeva suunnitteluohje www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas). Lisäksi alueellisena ohjauskeinona Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa esitetään: Kehitetään ympäristö- ja rakennusvalvonnan yhteistyötä kiinteistökohtaisten ratkaisujen valvonnassa niin haja-asutusalueella kuin taajamissakin. Hulevesien hallinnan toimenpiteet on esitetty alueidenkäyttöä koskevassa luvussa 15.3.9.

Taulukko 13. Esitys yhdyskuntia koskeviksi vesienhoitotoimenpiteiksi kaudelle 2022–2027.

Toimenpide

Määrä

 

Investoinnit vuosina 2022–2027 (1000 €)

Käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa (1000 €)

Vuosikustannus (1000 €)

Perustoimenpiteet

Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen pohjavesialueella (kpl pohjavesialue)

20

40

-

2

 

 

Rahoitusjärjestelmät ja niiden kehittäminen, yhdyskunnat

Kunnilla on vastuu vesihuollon yleisestä kehittämisestä, järjestämisestä ja rahoittamisesta alueellaan sekä vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden määrittämisestä. Vesihuoltolaitos huolehtii ja vastaa viemärirakenteiden kunnosta.

 

Toimenpiteiden ja ohjauskeinojen toteutus- ja seurantavastuut (yhdyskunnat ja haja-asutus)

Vesihuoltolaitos tarkastaa, saneeraa ja seuraa viemäriverkostojansa ja ehkäisee jätevesistä aiheutuvia riskejä pohjavesialueilla. Vastuu kiinteistön vesihuollosta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla.