1.5. Toimenpideohjelman laatiminen ja yhteistyö

Vesiensuojeluongelmien määrittämisessä tarvitaan tietoa vesien tilasta sekä sitä heikentävästä toiminnasta. Vesien tilaa koskevat tärkeimmät ongelmat on esitetty 2018 kuulutetussa vesienhoitoalueen keskeisten kysymysten asiakirjassa. Vesienhoitotyössä on tunnistettu ne pinta- ja pohjavesimuodostumat, jotka eivät ole hyvässä tilassa tai joiden hyvä tila on uhattuna. Vesien tilan parantamiseen soveltuvia toimenpiteitä on etsitty valtakunnallisten suunnitteluohjeiden valmistelutyössä sekä kyseisiä ohjeita Uudellemaalle soveltaen. Keskeisimmät sidosryhmät ovat osallistuneet suunnitteluun.

Tämän toimenpideohjelman mukaiset hyvän tilan tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoden 2027 loppuun mennessä. Jos tavoitteita ei saavuteta määräaikaan mennessä, voidaan direktiivin perusteella tarkastella vähemmän vaativia tilatavoitteita. Uudellamaalla ei ole otettu käyttöön tällaisia heikennettyjä tavoitteita.

Toimenpideohjelman laadinnassa on noudatettu mahdollisimman pitkälle osallistuvan suunnittelun periaatteita. Toimenpiteiden vaikutuksia on kuvattu vesienhoitosuunnitelmaan sisältyvässä SOVA-lain (200/2005) mukaisessa ympäristöselostuksessa.  

Uudenmaan ELY-keskus on kutsunut koolle vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmä on vesienhoitolain mukainen, alueen eri intressitahoja mahdollisimman kattavasti edustava ryhmä. Ryhmä on osallistunut vesienhoitoon liittyvien asioiden valmisteluun yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Toimenpideohjelman laatimisen aikaista vuorovaikutusta ja yhteistyötä selostetaan laajemmin luvussa 17.