7.7. Kotieläintalous                 

Eläinsuojien sijoittaminen vedenhankintaa varten tärkeälle tai vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle vaatii pääsääntöisesti ympäristölupamenettelyn. Pohjaveden laatua voi vaarantaa tai heikentää esimerkiksi karjalannan mikrobit, jos ne pääsevät kulkeutumaan pohjaveteen. Karjatalouden aiheuttamia pohjaveden pilaantumistapauksia on kuitenkin ollut vähän. Tarkkaa tietoa kaikista pohjavesialueilla sijaitsevista eläintiloista ei ole. Uudenmaan pohjavesialueilla on viisi ympäristöluvallista eläintilaa, joissa tarkkaillaan toiminnan pohjavesivaikutuksia.