6. Tarkasteltavat pohjavedet

 

Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan maa- tai kallioperään varastoitunutta kyllästyneessä vyöhykkeessä yhtenäisenä esiintymänä olevaa vettä.

 

Pohjavesimuodostumalle ominaista on merkittävä pohjaveden virtaus ja se mahdollistaa merkittävän pohjavedenoton, keskimäärin vähintään 10 m3/vrk. Pohjavesimuodostumat ovat ympäristöhallinnon kartoittamia ja luokittelemia vedenhankintaa varten tärkeitä ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita.

Toimenpideohjelmassa käsitellään vedenhankintaa varten tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet sekä pohjavesialueet, sekä pohjavesialueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maakekosysteemi on suoraan riippuvainen (1, 1E, 2, 2E ja E-luokka).

Pohjavesialueet on luokiteltu pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan perusteella ja ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti on nimetty 60 riskipohjavesialuetta.

 

Riskipohjavesialue:

  • pohjavedessä ympäristölaatunormien ylityksiä
  • paikalliseen luonnontilaan nähden kohonneita pitoisuuksia ja nousevia trendejä
  • ihmistoiminnoista peräisin olevia keinotekoisia orgaanisten yhdisteitä
  • epäorgaanisen aineiden osalta pitoisuus ylittää ohjeellisena arviointiperusteena käytettävän pitoisuuden
  • nitraattipitoisuus ylittää 15 mg/l
  • sellaisten aineiden pitoisuuksia, jotka eivät luonnontilassa esiinny pohjavedessä eikä näille ole erikseen annettu ympäristölaatunormeja

 

Riskipohjavesialueet, joilla pohjaveden hyvä tila on heikentynyt tai uhattuna, käsitellään toimenpideohjelmassa yksityiskohtaisemmin. Riskipohjavesialueille sijoittuneiden toimintojen vaikutuksia arvioidaan pohjaveden kemiallisen tilan seurantatulosten perusteella.