14.5. Tarpeet vaikuttaa hydrologis-morfologisiin muutostekijöihin

Uudellamaalla keskeinen ongelma hydrologis-morfologisiin tekijöihin liittyen on vesistöjen vaellusesteellisyys. Vaellusesteet ja muut tehdyt vesimuodostumien rakenteelliseen laatuun vaikuttaneet toimenpiteet alentavat vesimuodostumien ekologista tilaa joissa, järvissä ja rannikkomuodostumissa. Eliöstön vaellusmahdollisuuksien parantamisen yhteydessä tulee huolehtia myös lisääntymisalueiden kunnostamisesta.

Suuressa osassa Uudenmaan vesistöjä tulee vähentää vesistörakentamisen aiheuttamia muutoksia mm. kunnostamalla ja ennallistamalla vesistöjä. Uusissa maankuivatushankkeissa tulee ottaa huomioon luonnonmukaisen vesistörakentamisen menetelmät.