15.3.4. Turvetuotanto

Turvetuotanto on Uudellamaalla vähäistä, mutta sen ympäristövaikutukset saattavat olla paikallisesti merkittäviä. Vuonna 2019 Uudellamaalla oli turvetuotannossa yhteensä 364 hehtaaria. Tästä 182 hehtaaria (Dragmossen ja Muurainsuo Loviisassa) on tuotantoalueita, joiden kuormitus laskee Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialueeseen kuuluviin vesistöihin ja käsitellään Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Uudenmaan vesimuodostumista Taasianjoen, Ingarskilanjoen, Vaskijoen, Långån, Bruksträsketin ja Inkoon Fagervikin valuma-alueilla on turvetuotantoa. 

 

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Toisen kauden toimenpideohjelmaan oli kirjattu vesiensuojelurakenteiksi pintavalutuskentät ja perusrakenteet 152 hehtaarille. Toimenpideohjelmassa esitettyjen vesiensuojelurakenteiden määrä riippuu tuotannossa olevasta pinta-alasta. Tuotannossa olevien alojen hehtaarimäärissä oli vuosittain jonkin verran vaihtelua, mutta pääpiirteissään tuotantoala toteutui ennalta arvioidun mukaisesti.

 

Esitykset turvetuotannon vesienhoitotoimenpiteiksi

Toisen suunnittelukauden toimenpiteisiin verrattuna Uudellamaalla on muutoksia tuotantoalueissa. Vuosina 2018 ja 2020 on myönnetty ympäristölupa kahdelle pienelle (7 ha ja 17 ha) turvetuotantoalueelle, joiden vesiensuojelurakenteina on kasvillisuuskenttä. Tuotannosta on poistumassa 52 hehtaaria ennen kautta 2022–2027. Pintavalutuskentät ja kasvillisuuskentät poikkeavat toisistaan rakenteeltaan ja toimintaperiaatteiltaan ja myös erot puhdistustuloksissa ovat suuret. Pintavalutuskentät on jaettu samasta syystä ojittamattomiin ja ojitettuihin pintavalutuskenttiin.  Pintavalutuskentät ja kasvillisuuskentät sekä kosteikot tehdään nykyisin pääsääntöisesti ympärivuotisiksi.

Vesienhoitotoimenpiteiden kustannukset on arvioitu suunnittelukaudella 2022–2027 pääpiirteissään samalla tavoin kuin edellisellä suunnittelukaudella. Turvetuotantoa koskevien toimenpiteiden määrät ja kustannukset esitetään taulukossa 26.

 

Taulukko 26. Turvetuotantoa koskevien toimenpiteiden määrät ja kustannukset suunnittelukaudella 2022–2027.

Toimenpide

Määrä

Investoinnit vuosina 2022–2027 (1000 €)

Käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa  (1000 €)

Vuosikustannus (1000 €)

Muut perustoimenpiteet

Vesiensuojelun perusrakenteet (ha)

130

95

14

20

Virtaaman säätö (ha)

130

13

1

2

Ojittamaton pintavalutuskenttä, pumppaamalla (ha)

40

99

1

8

Ojitettu pintavalutuskenttä, pumppaamalla (ha)

66

178

2

15

Kasvillisuuskenttä/kosteikko, ei pumppausta (ha)

24

25

1

3

YHTEENSÄ

 

410

20

50

 

 

Rahoitusjärjestelmät ja niiden kehittäminen

Vastuu turvetuotannon vesiensuojelutoimenpiteiden rahoituksesta on alan yrityksillä. Yhteiskunnan tukea suunnataan pääosin uusien innovaatioiden kehittämiseen sekä muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tukea voi saada esimerkiksi hankkeille, jotka edistävät ympäristötekniikan kehittämistä ja vesiensuojelua.

 

Toimenpiteiden ja ohjauskeinojen toteutus- ja seurantavastuut

Vastuu turvetuotannon vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta on toiminnanharjoittajilla. Turvetuotannon vesiensuojelutoimenpiteiden toteumatiedot saadaan suurelta osin ympäristöhallinnon YLVA-järjestelmästä, minne toiminnanharjoittajat tuottavat tiedon sähköisen palvelun kautta.