10.3.4. Liikenne

 

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Toisella hoitokaudella Uudellamaalla maanteiden pohjavesisuojauksia esitettiin 149 kilometrille. Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne -vastuualue on nostanut erillishankkeina toteutettavien pohjavesisuojausten kohteiksi Nurmijärven Valkojan, Raaseporin Björknäsin ja Ekerön, Vihdin Nummelanharjun ja Tuusulan Rusutjärven pohjavesialueet. Kyseisiä kohteiden suojauksia ei ole toteutettu täysimittaisesti.

Suolauksen vähentämistä tai vähemmän haitallisen liukkauden torjunta-aineen käyttämistä on esitetty kymmenelle pohjavesialueelle. Suolausmäärien vähentämisessä on onnistumisia ja eräillä tieosuuksilla käytetään koeluontoisesti kaliumformiaattia liukkaudentorjunnassa. Pohjavesivaikutusten seurantaa toteutetaan kymmenellä pohjavesialueella, joista Vt1 moottoritie Lohjanharjun pohjavesialueella on erityisseurannassa. Liikenteen vesienhoitotoimenpiteet on esitetty taulukossa 16.

 

Toimenpide-esitykset ja ohjauskeinot vuosille 2022–2027

Liikenteen toimenpiteet on kolmannelle suunnittelukaudelle muotoiltu yksinkertaisimmiksi kokonaisuuksiksi. Toimenpiteeseen tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta sisältyy pohjavesisuojausten rakentamisen sekä suolauksen vähentämisen tai vähemmän haitallisen liukkaudentorjunta-aineen käyttämisen. Pohjaveden seuranta on ohjauskeino.

 

Taulukko 16. Esitys liikenteen vesienhoitotoimenpiteiksi kaudelle 2022–2027.

Toimenpide

Määrä

Investoinnit suunnittelukaudelle 2022–2027

(1000 €)

Käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa (1000 €)

Vuosikustannus (1000 €)

Muut perustoimenpiteet

Lentoliikennealueiden pohjavesiriskien hallinta (kpl pohjavesialue)

 

1

30

10

 

12

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta (kpl pohjavesialue)

51

17 850

 

204

 

1 170

 

YHTEENSÄ

 

17 880

214

1 186

 

Rahoitusjärjestelmät ja niiden kehittäminen 

Liikenteen pohjaveden suojelukustannukset koostuvat tie-, rata- ja lentoliikenteeseen liittyvien pohjavesihaittojen torjunnan kustannuksista. Liikenteen arvioidut kustannukset ovat suuntaa antavia, koska vesienhoidon yhteydessä ei ole pystytty tarkemmin arvioimaan yksittäisten hankkeiden laajuutta, toteutustapaa ja kustannusten suuruutta. Rataliikenteen kunnossapito ja talvihoito kuuluvat väylävirastolle, tieliikenteen osalta ELY-keskuksille (L-vastuualue). Kunnat ja kaupungit vastaavat oman alueensa kaduista. Lentoliikennealueiden ylläpito kuuluu lentoaseman tai lentopaikan pitäjälle (Finavia).

Liikenteen pohjavedensuojelusta aiheutuvat kustannukset rahoitetaan valtion budjettivaroin, lukuun ottamatta kuntien katualueisiin ja lentokenttiin kohdistuvia kustannuksia. Eniten kustannuksia kertyy tieliikennealueiden luiskasuojauksista ja liukkauden torjunnasta.

 

Toimenpiteiden toteutus- ja seurantavastuut

Toimenpiteiden toteutusvastuullisina ja yhteistyötahoina toimivat ELY-keskus (tiet), Väylävirasto (radat) ja kunnat. Toteutumisen seurantakeinona toimivat ELY-keskuksen / Väyläviraston tierekisteri ja tiedot toteutetuista hankkeista, alueurakoiden raportointijärjestelmä (AURA) / tiesuolariskirekisteri.

Liikennealueiden pohjavesiriskien pienentämiseksi ensisijainen ohjauskeino on maankäytön suunnittelu ja liikennealueiden sijoittaminen pääsääntöisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle. Liikenteen toimenpiteiden osalta toteutusvastuussa ovat toimenpiteestä riippuen ELY-keskus (L-vastuualue), Väylävirasto (radat), Finavia ja kunnat. Uusille teille rakennetaan pohjavesisuojaukset; olemassa oleville teille pohjavesisuojaukset tehdään perusparannusten yhteydessä. Seurannan osalta vastuu on pääasiallisesti ELY-keskuksella.

Lentopaikan ympäristölupaviranomainen on kunta, ja lentoaseman aluehallintovirasto.