16.4. Ympäristötavoitteiden saavuttaminen

 

Pintavedet

Vesienhoidon ympäristötavoitteena on, että pintavesien tilan heikkeneminen estetään ja kaikissa pintavesissä saavutetaan vähintään hyvä tila. Keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla vesistöillä tavoite suhteutetaan parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Erityisillä alueilla tulee lisäksi ottaa huomioon erillislainsäädännöstä seuraavat tavoitteet. Alkuperäinen tavoite hyvän tilan saavuttamiselle oli vuosi 2015.

Tavoiteaikataulua on Uudellamaalla pidennetty vuoteen 2027 niiden vesimuodostumien osalta, joiden hyvää tilaa tai hyvää saavutettavissa olevaa tilaa ei ole saavutettu vuoteen 2015 mennessä, eikä tulla saavuttamaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Poikkeaman perusteena voi olla joko tekninen kohtuuttomuus, taloudellinen kohtuuttomuus tai luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus. Taloudellisen perusteen käyttäminen edellyttää erillisiä taloustarkasteluja, joita vesienhoitosuunnitelmaa laadittaessa ei ole ollut käytettävissä. Uudenmaan pintavesien osalta poikkeamat on pääosin perusteltu teknisellä tai luonnonolosuhteiden kohtuuttomuudella. Uudenmaan pintavesiä koskevat aikataulupoikkeamat on esitetty kappaleessa 14, kuvassa 25.

Suurin syy aikataulupoikkeamien käyttöön on suuresta ravinnekuormituksesta johtuva rehevöityminen. Erityisesti peltoviljelystä johtuvaa ravinnekuormitusta ei ole mahdollista vähentää riittävästi vaaditussa aikataulussa. Kuormituksen tehokkaampi vähentäminen edellyttää uusien ohjauskeinojen ja menetelmien kehittämistä.

Vesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää perustoimenpiteiden lisäksi täydentäviä toimenpiteitä. Vaikka toimenpiteet ehdittäisiin tehdä tavoiteaikataulussa, niiden vaikutus näkyy erityisesti suurissa vesistöissä vasta pitkän ajan kuluttua. Lisäksi useiden järvien ja rannikkovesien osalta sisäinen kuormitus pysyy korkeana vielä vuosia.

Myös vesistöjen rakentaminen ja vaellusesteet ovat monessa tapauksessa syynä jatkoajan tarpeeseen. Laajamittaisen vesistöjen kunnostamisen edellyttämä perusteellinen hanketason suunnittelu, lupaprosessi sekä hankkeiden rahoittaminen vie vuosia, joten se ei ehdi parantamaan vesien ekologista tilaa riittävästi tavoiteaikatauluun mennessä.

Tarkasteltujen merkittävien hankkeiden osalta ei tässä vaiheessa oteta kantaa poikkeamien tarpeeseen. Poikkeamien edellytyksiä arvioidaan hankkeita koskevien tietojen tarkentuessa esimerkiksi lupakäsittelyn yhteydessä.

 

Pohjavedet

Uudellamaalla hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää perustoimenpiteiden lisäksi täydentäviä toimenpiteitä. Pohjavesimuodostumille on tehty pohjavesien riskinarviointi sekä määrällisen ja kemiallisen tilan luokittelu. Huonossa tilassa olevilla pohjavesialueilla on riski, että hyvää tilaa ei saavuteta määräaikaan mennessä.  Tavoitetarkastelussa määräaikaa on voitu pidentää vuoteen 2027 tai vuoden 2027 jälkeen.

Määräajan pidentämisen perusteena voi olla tekninen kohtuuttomuus, taloudellinen kohtuuttomuus tai luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus.

Uudellamaalla hyvän tilan saavuttaminen edellyttää jatkoaikaa 24 huonon kemiallisen tilan pohjavesialueella (kappale 9, taulukko 11). Tekniset syyt on valittu 19 pohjavesialueelle määräajan pidentämisen syyksi silloin kun tavoitetila saavutetaan vuoden 2027 loppuun mennessä. Viidellä pohjavesialueella, Hanko, Hyvinkää, Valkealähde ja Fazerila Vantaalla ja Nummelanharju Vihdissä, tavoitetila saavutetaan vuoden 2027 jälkeen ja näille luonnonolosuhteet on sovittu poikkeustyyppi. Lika-aineet ovat levinneet niin laajalle ja syvälle pohjavesimuodostuman kerrostumiin, että pohjaveden puhdistamiseksi ei ole toistaiseksi olemassa taloudellisia ja teknisesti kannattavia keinoja. Pohjavesien hoitotoimenpiteiden vaikutukset pohjavesien tilaan näkyvät viiveellä.