7.9. Metsätalous

Metsätalouden toimenpiteistä lähinnä kunnostusojitus, avohakkuut ja maanmuokkaus lisäävät valumavesien määrää ja mahdollisesti myös ravinteiden huuhtoutumista pohjaveteen. Ojitukset saattavat vaarantaa pohjaveden laatua alueilla, joilla pohjavesi on lähellä maanpintaa. Ojitukset voivat myös vaikuttaa pohjaveden määrälliseen tilaan, jos ojitus aiheuttaa pohjaveden haitallista purkautumista.

Metsänhakkuulla voi olla vaikutusta pohjaveden laatuun ja määrään. Avohakkuiden on tutkimuksissa havaittu aiheuttavan esimerkiksi nitraattipitoisuuden kohoamista pohjavedessä. Karkearakeisten maalajien alueella pohjaveden pinnankorkeus voi nousta sadeveden imeytymisen ja haihduntaolojen muutosten seurauksena.