14.2. Tilatavoitteen saavuttaminen Uudellamaalla

Vesien tilassa tapahtuneiden muutosten tulkinta on lyhyellä aikavälillä hankalaa. Muutosten arviointia hankaloittaa se, että luokittelukriteerit ovat osin muuttuneet. Lisäksi luokiteltujen vesimuodostumien lukumäärä on Uudellamaalla kasvanut.

Uudenmaan vesistöt on luokiteltu kolme kertaa. Ensimmäisen kerran vuonna 2008 perustuen pääosin vuosien 2000–2007 seuranta-aineistoihin, toisen kerran vuonna 2013 perustuen pääosin vuosien 2006–2012 seuranta-aineistoihin ja kolmannen kerran vuonna 2019 perustuen pääosin vuosien 2012–2017 seuranta-aineistoihin. Luokitteluissa on käytetty osittain päällekkäisiä aineistoja luokittelun edustavuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

 

Toisen suunnittelukauden tavoitteiden saavuttaminen

Suurin osa Uudenmaan vesimuodostumista ei ole saavuttanut hyvää tilaa vuoteen 2019 mennessä. Vuonna 2019 luokitelluista 338 pintavesimuodostumasta hyvässä tai erinomaisessa tilassa oli 142 vesimuodostumaa.

Toisella suunnittelukaudella 45 vesimuodostumalle asetettiin tavoitteeksi hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä, 69 vesimuodostumalle vuoteen 2021 mennessä ja 79 vesimuodostumalle vuoden 2027 loppuun mennessä. Näistä 12 vesimuodostumaa oli saavuttanut hyvän tilan vuoteen 2019 mennessä. Samaan aikaan kuitenkin seitsemän vesimuodostuman tilaluokka tippui alle hyvän tilan. Osassa vesimuodostumia, tilaluokan muutokseen on vaikuttanut menetelmien muuttuminen, laajempi seuranta-aineisto tai vesimuodostuman tyypin muuttuminen.

 

Kolmannen suunnittelukauden tavoitteet

Kolmannella suunnittelukaudella tavoitteena on vesien hyvän tilan saavuttaminen vuoden 2027 loppuun mennessä. Hyvässä ja erinomaisessa tilassa olevien vesien tilaa tulee lisäksi ylläpitää, jottei niiden tila pääse huononemaan (kuva 27).

Ympäristötavoitteiden saavuttamisen määräaikaa joudutaan siirtämään useissa vesimuodostumissa vuoteen 2027 (kuva 28). Tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat vesistöissä näkyvän vasteen hitaus, teknisten ratkaisujen kohtuuttomuus tai puuttuminen sekä käytettävissä olevat resurssit. Tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi tarvitaan lisäksi riittävän tehokkaita ohjauskeinoja. Siitä huolimatta, että tavoitteiden saavuttamisen arvioidaan viivästyvän, toimenpiteiden toteuttaminen tulee aloittaa välittömästi.

Tavoitteiden saavuttaminen on tarkistettu niissä vesimuodostumissa, joissa hyvää tilaa ei ole vielä saavutettu. Uudellamaalla näille vesimuodostumille on määritelty aikataulupoikkeama vuoteen 2027. Poikkeamien perusteluissa Hertta-tietojärjestelmässä kuvataan, mistä tavoitetilan saavuttamisen lykkääntyminen johtuu kunkin vesimuodostuman tapauksessa.

Karttakuva riskinarviosta. Suurin osa vesimuodostumista on merkitty karttaan punaisella, joka tarkoittaa, että tilatavoitetta ei ole saavutettu ja sen saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä.

Kuva 27. Hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää toimenpiteitä suurimmassa osassa Uudenmaan pintavesimuodostumia.

 

Karttakuva ekologisen tavoitetilan saavuttamisesta.

Kuva 28. Arvio ekologisen tavoitetilan saavuttamisesta Uudenmaan pintavesimuodostumissa.