7.3. Pilaantuneet maa-alueet

 

Pilaantunut maa-alue sisältää ihmisen toiminnan seurauksena haitallisia aineita siinä määrin, että niistä aiheutuu merkittävä riski ympäristölle tai terveydelle.

 

Pilaantuneen maaperän käsitettä käytetään yleisesti silloin, kun tarkoitetaan selvästi rajattavissa olevaa maa-aluetta, jonka pilaantuminen on aiheutunut alueella aikaisemmin tapahtuneesta tai nykyisin harjoitettavasta toiminnasta. Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen voi olla seurausta onnettomuudesta tai ennalta arvaamattomasta vahinkotapauksesta. Pohjaveden pilaantumista voi tapahtua kemiallisesti ympäristölle haitallisilla aineilla tai mikrobiologisesti esimerkiksi taudinaiheuttajilla. Yleensä pilaantumista aiheutuu sellaisista kemikaaleista, jotka kulkeutuvat hyvin maaperässä, etenkin hiekka- ja soravaltaisessa maa-aineksessa. Tällaisia ovat orgaaniset yhdisteet, kuten klooratut liuottimet, bensiini- ja öljyhiilivedyt sekä orgaaniset torjunta-aineet. Pohjavesialueilla sijaitsevat pilaantuneet maa-alueet ovat ongelmallisia, sillä riski haitta-aineiden kulkeutumisesta pohjaveteen on suuri. Haitallisia aineita voi liueta maaperästä pohjaveteen jopa vuosikymmenien ajan. Ne voivat myös kulkeutua pitkiäkin matkoja, jolloin päästölähteen paikantaminen on hankalaa. 

Tiedot tutkituista, mahdollisesti pilaantuneista ja kunnostetuista maa-alueista on koottu maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI). Alueet luokitellaan käytettävissä olevien tietojen ja tehtyjen toimien perusteella neljään luokkaan. Toimivat kohteet -luokkaan kuuluvat alueet, joilla käsitellään tai varastoidaan ympäristölle haitallisia aineita. Maaperän tila on näillä alueilla tarvittaessa selvitettävä toiminnan loppuessa tai muuttuessa. Selvitystarve luokkaan kuuluvat alueet, joilla on viranomaisten saamien tietojen perusteella harjoitettu toimintaa, jossa käsitellään haitallisia aineita. Arvioitavilla ja puhdistettavilla alueilla maaperään päässyt jäte tai aine on todetusti huonontanut maaperän laatua. Alueen puhdistustarve on arvioitava ja tarvittaessa alue puhdistettava. Mikäli alueen maaperä on tutkimusten perusteella todettu pilaantumattomaksi tai maaperä puhdistettu viranomaisten asettamien tavoitteiden mukaisesti, se kuuluu ei puhdistustarvetta – luokkaan.

Uudenmaan pohjavesialueilla on 1021 maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) kohdetta (12.2.2020) (kuva 5). Näistä kohteita on 136 pohjavesialueella ja niistä on voinut päästä maaperään ja pohjaveteen haitallisia aineita. Arvioitavia ja puhdistettavia kohteita on 77. Matti-kohteista 361 on sellaista, että ne vaativat selvityksiä maaperän ja pohjaveden likaantuneisuuden määrittämiseksi. Vielä toiminnassa olevia kohteita on 202. Toimivista ja jo lopettaneista kohteista liki kahdelle sadalle alueelle on laitettu maankäyttörajoite. Eniten pilaantumista ovat aiheuttaneet polttoaineiden jakeluasemat, huoltoasemat sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjauspaikat. Pohjaveden pilaantumistapauksia ovat aiheuttaneet mm. kloorattujen liuottimien kuten tri- ja tetrakloorieteenin sekä liuottimien käyttö. Muutamat pilaantumistapaukset ovat johtaneet pohjavedenottamoiden sulkemiseen.

Karttakuva maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) kohteista pohjavesialueilla.

Kuva 5. Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) kohteet Uudenmaan pohjavesialueilla.