14.1. Vesienhoidon tilatavoitteet

Vesienhoidon alkuperäisenä tavoitteena oli vesien hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä sekä vesien tilan heikkenemisen estäminen. Tilatavoitteen saavuttamisen määräaikaa on perustellusti voitu lykätä joko vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Määräajan pidentämistä voidaan perustella luonnonolosuhteiden ylivoimaisuudella sekä teknisellä tai taloudellisella kohtuuttomuudella. Tavoitteen saavuttamiseksi vesien tilaa seurataan ja niille vesimuodostumille, joilla tavoitetilan säilyttäminen tai saavuttaminen vaatii toimenpiteitä, suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä. Jos toimenpiteistä huolimatta arvioidaan, ettei vesimuodostuman tilatavoitetta saavuteta vuoden 2027 loppuun mennessä, voidaan luonnonolosuhteiden perusteella tilatavoitteen aikataulusta poiketa. Vesimuodostumalle voidaan tietyin ehdoin asettaa myös tavanomaista lievemmät ympäristötavoitteet, mutta näitä ei ole sovellettu Uudellamaalla. Ympäristötavoitteista voidaan lisäksi tietyin ehdoin poiketa merkittävistä uusista hankkeista aiheutuvien vaikutusten vuoksi.

Voimakkaasti muutetut vesimuodostumat

 

Voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tavoitetila määritetään muista vesistä poikkeavasti. Tavoitteena on hyvä saavutettavissa oleva ekologinen tila, joka perustuu parhaaseen saavutettavissa olevaan ekologiseen tilaan. Parhaassa saavutettavissa olevassa tilassa on toteutettu kaikki teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoiset hydrologis-morfologiset parantamistoimenpiteet. Olennaista on ekologisen jatkumon aikaansaaminen. Hyvään saavutettavissa olevaan ekologiseen tilaan päästään toimenpiteillä, jotka eivät aiheuta merkittävää haittaa vesien tärkeälle käyttömuodolle.

 

Mustionjoen tilatavoite on vähintään hyvä saavutettavissa oleva ekologinen tila. Hyvässä ekologisessa tilassa kalaston lajikoostumuksessa ja runsaussuhteissa on vain vähäisiä muutoksia verrattuna parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Tavoitetilan saavuttaminen vaatii monipuolisia toimenpiteitä Mustionjoen hydrologis-morfologisen tilan parantamiseksi.

Gennarbyvikenin tilatavoite on vähintään hyvä saavutettavissa oleva ekologinen tila. Gennarbyvikeniä voisi nykyisellään kuvata lähinnä makean veden altaaksi, jonka tila on luokiteltu välttäväksi liiallisen rehevyyden takia ja happiongelmien takia. Tavoitteena on vähentää Gennarbyvikeniin kohdistuvaa ulkoista ravinnekuormitusta ja parantaa vesieliöstön kulkumahdollisuuksia.

 

Erityiset alueet

 

Erityisiä alueita ovat talousveden ottoon käytettävät alueet, vesiin liittyvät Natura 2000 -alueet ja EU-uimarannat.

 

Erityisten alueiden vesimuodostumien tilatavoitteet määräytyvät samojen periaatteiden mukaan kuin muidenkin vesimuodostumien. Näillä alueilla on lisäksi otettava huomioon niitä koskevasta lainsäädännöstä aiheutuvat tavoitteet, jotka voivat asettaa vesimuodostuman tilalle tavanomaisista luokittelukriteereistä poikkeavia vaatimuksia.

 

Erityisiksi alueiksi valituilla Natura-alueilla tarkastellaan pinta- ja pohjavesien tilaa suhteessa alueen suojeluperusteina oleviin vesiluontotyyppeihin ja lajeihin. Pinta- ja pohjavesien tilan tulee olla sellaisella tasolla, että se kykenee ylläpitämään alueen suojeluarvoja. Vesistä riippuvaisten luontotyyppien ja lajien vaatimukset asetetaan siis etusijalle tilatavoitteita ja toimenpiteitä suunniteltaessa. Niissä tapauksissa, joissa suojeluperusteena on esimerkiksi vesien luonnontilaisuus tai karuus ja kirkasvetisyys, vesienhoitolain mukainen hyvän tilan tavoite ei välttämättä ole riittävä. Myös erityisesti suojellun lajin elinolot voivat edellyttää hyvää parempaa tilaa. Joissakin tapauksissa vesienhoitolain ja luonto- ja lintudirektiivin tavoitteet vesien tilan suhteen ovat yhtenevät.

Vesimuodostumissa, joissa on EU-uimaranta, tulee tarkastella myös uimavesille asetettujen laatuvaatimusten täyttymistä. Uimavesidirektiivi on toimeenpantu Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (177/2008) yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Vesimuodostumissa, joista otetaan vettä talousveden valmistamiseen, tulee tarkastella myös sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1352/2015) asetettujen laatuvaatimusten täyttymistä.