15.3.11. Vesienhoitoon liittyvä viestintä

 

Vesi- ja ympäristötietoisuuden lisääminen

Vesienhoitoon liittyvää viestintää tehdään mm. ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja ELY-keskusten toimesta. Myös muut organisaatiot ja useat ympäristöjärjestöt viestivät aktiivisesti vesien tilan kannalta tärkeistä asioista. Tärkeäksi vesienhoitoon liittyväksi tiedonjaon kanavaksi on muodostunut Vaikuta vesiin -portaali, jonne on koottu runsaasti vesistöihin, vesiensuojeluun ja vesienhoitoon sekä vesistötutkimukseen liittyvää tietoa. Portaalin avointen tietojärjestelmien ja karttapalvelun avulla pyritään tarjoamaan kaikille mahdollisuus tutustua oman alueensa pinta- ja pohjavesiin sekä niihin liittyviin toimenpiteisiin. Uudenmaan vesistöt -Facebook-sivulla tiedotetaan Uudenmaan vesiin liittyvistä ajankohtaisista asioista, kuten vesien tilasta, tulvista, jään paksuudesta, vesistöjen kunnostuksesta ja alueen vesiaiheisista tapahtumista.

Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -projektissa parannetaan yhteistyötä valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden välillä tapaamisten, tiedonvaihdon ja uusien hankkeiden avulla. Lisäksi tuetaan ja edistetään vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmien tavoitteiden toteutumista muun muassa kuntakohtaisilla vesienhoidon toimenpideohjelmilla, antamalla asiantuntija-apua paikallistoimijoille sekä viestimällä ja tiedottamalla aktiivisesti vesien tilasta ja toimenpiteistä. Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden yhteisessä Rannikkovesien kunnostusverkostossa jaetaan tietoa erityisesti rannikkovesiin soveltuvista kunnostusmenetelmistä ja niiden kehittämisestä. Uudellamaalla käynnistyy vuonna 2022 Vesienhoidon kuntayhteistyön kehittäminen -hanke, jonka tavoitteena on innostaa kuntia vesienhoidon mukaisten toimenpiteiden totetuttamiseen.

Vesi- ja ympäristötietoisuus luo pohjan kestävälle vesienhoidon suunnittelulle ja toteuttamiselle. Tehokas viestintä, tietojen jakaminen ja ihmisten omien vaikuttamismahdollisuuksien korostaminen kaikessa vesienhoitoon liittyvässä toiminnassa on tärkeää nostaa tietoisesti esiin. Ympäristöjärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin tekemän neuvonta- ja ohjeistustyön roolia tulee kasvattaa ja madaltaa kynnystä hakea rahoitusta. Rahatpintaan.fi - sivustolle on koottu yhteen tietoa erilaisista vesistökunnostushankkeiden rahoitusvälineistä ja yhteistyömahdollisuuksista.