12.8. Uudet merkittävät hankkeet

Vesienhoitokaudella toteutetaan uusia hankkeita, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia vesien tilaan. Vesienhoitosuunnitelmassa arvioidaan tällaisten hankkeiden vaikutuksia vesien tilaan ja tarvittaessa edellytyksiä poiketa vesien tilalle asetetuista ympäristötavoitteista.

Hyvän tilan saavuttamista tai säilyttämistä koskevasta tavoitteesta voidaan tietyin edellytyksin poiketa vesimuodostuman rakenteellista tai hydrologista tilaa muuttavan uuden tärkeän hankkeen vuoksi. Myös muiden tärkeiden hankkeiden vuoksi voidaan poiketa erinomaisen tilan säilyttämistavoitteesta.

Edellytykset poikkeuksille (Vesien- ja merenhoitolaki 23 §):

  • hanke on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä, se edistää merkittävästi kestävää kehitystä, ihmisten terveyttä tai ihmisten turvallisuutta
  • haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin
  • tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä muilla teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla

Uudellamaalla tunnistettiin 11 hanketta, joilla saattaisi olla toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia vesien tilaan (taulukko 21). Kyseiset hankkeet otettiin yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Tarkastelluista hankkeista yksikään ei saatavilla olevien tietojen perusteella täytä poikkeamien soveltamisen edellytyksiä. Poikkeaman edellytyksiä arvioidaan edelleen hankkeita koskevien tietojen tarkentuessa esimerkiksi lupakäsittelyn yhteydessä. Mahdolliset poikkeamat tullaan esittämään seuraavassa vesienhoitosuunnitelmassa.

 

Taulukko 21. Hankkeet, joilla saattaa olla toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia vesien tilaan.

Hanke

Suunnittelun vaihe

Hankkeen vaikutusalue

Voiko poikkeamista soveltaa

Vaikutus vesien tilaan

Lisätieto

Finest Bay Area, rautatietunneli Espoo-Tallinna ja tekosaari

YVA-ohjelma

Suomenlahti

Kyllä: fyysinen muutos.

Vaikutusten arviointi tekeillä

Toteutus ja sen aikataulu ei vielä selvillä

Helsinki-Turku nopea junayhteys, rautatie

YVA-selostus

Espoo-Turku (Lohjan ja Salon kautta)

Kyllä: fyysinen muutos.

 

Vaikutukset vesimuodostumien tilaan pyritään estämään lupamääräyksillä.

Hankkeella mahdollisia vaikutuksia useisiin pinta- ja pohjavesimuodostumiin. Toteutus ja aikataulu eivät ole vielä selvillä.

 

St1 Inkoon satamaterminaali, ruoppaus ja laituri

YVA-selostus tekeillä

Vesimuodostuma: Fagervik

Kyllä: fyysinen muutos.

 

Vaikutusten arviointi tekeillä

 

Ruoppauksen ja meriläjityksen aiheuttama samennus sekä ravinne- ja haitta-ainekuorma

Koverharin sataman laajennus

Vesitalouslupa vireillä

Vesimuodostuma: Storfjärden

Kyllä: fyysinen muutos.

 

 

Vaikutukset vesimuodos-tumien tilaan pyritään estä-mään lupa-määräyksillä.

Ruoppauksen ja meriläjityksen aiheuttama samennus sekä ravinne- ja haitta-ainekuorma

Keilaniemi, Espoo

Asemakaavoitus, vesilain mukainen lupa käsittelyssä

Vesimuodostumat: Seurasaari, Suvisaaristo-Lauttasaari

Kyllä: fyysinen muutos.

 

Ei vielä tiedossa. Selvitetään lupaprosessin yhteydessä.

Ruoppauksen ja täytön aiheuttamat elinympäristömuutokset, samentuminen sekä ravinne- ja haitta-ainekuorma. Mahdolliset virtausmuutokset vesistössä. Vaikutukset kohdistuvat pieneen osaan vesimuodostumien pinta-alasta.

Koivusaari, Helsinki

Asemakaavoitus, vesilain mukainen lupa käsittelyssä

Vesimuodostumat: Seurasaari, Suvisaaristo-Lauttasaari

Kyllä: fyysinen muutos.

 

Vaikutukset vesimuodostumien tilaan pyritään estämään lupamääräyksillä. Hankkeen lupaprosessi kesken.

Ruoppauksen ja täytön aiheuttamat elinympäristömuutokset, samentuminen sekä ravinne- ja haitta-ainekuorma. Vaikutukset kohdistuvat pieneen osaan vesimuodostumien pinta-alasta.

Finnoon satama, Espoo

Yleiskaava, asemakaava

Vesimuodostuma: Suvisaaristo-Lauttasaari

Kyllä: fyysinen muutos.

Ei vielä tiedossa.

Virtaamamuutokset, täytön ja ruoppauksen aiheuttamat elinympäristö-muutokset ja samentuminen. Toteutusaikataulu ei vielä selvillä. Vaikutuksia arvioitu YVA-selostuksessa.

Östersundom, Helsinki

Yleiskaavoitus

Vesimuodostuma: Sipoon saaristo

Kyllä: fyysinen muutos.

 

Ei vielä tiedossa.

 

Ruoppauksen ja täytön aiheuttama samentuminen sekä ravinne- ja haitta-ainekuorma. Toteutusaikataulu ja vaikutukset eivät vielä ole selvillä.

Kuningattarenranta, Loviisa

Asemakaava, vesitalouslupa

Vesimuodostuma: Loviisanlahti

Kyllä: fyysinen muutos.

 

Vaikutukset vesienhoidon tilatavoitteisiin estetään lupamääräyksillä

Ruoppaus, täyttö, aallonmurtaja ja kelluvat rakenteet.

Valkon ja sen lähialueiden rakentaminen, Loviisa

Yleiskaava vireillä

Vesimuodostumat: Loviisanlahti, Valkon pohjavesialue

Kyllä: fyysinen muutos.

Ei vielä tiedossa

Rakentaminen ja sen luvantarve selviää jatkosuunnittelussa.

Meriveden lämmöntalteenottohanke, Helsinki

YVA-ohjelma

Helsingin edus-tan merialue

Kyllä: fyysinen muutos

Vaikutusten arviointi kesken

Meren pohjaan toteutettavien rakenteiden ja keinosaaren vaikutukset rakenteelliseen ja hydrologiseen tilaan arvioidaan jatkosuunnittelussa.