3.15 Pohjavesien suojelusuunnitelmat

Suojelusuunnitelmia voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä keinoista pohjavesien hoidon suunnittelussa, koska niiden yhteydessä luodaan yksityiskohtaiset toimenpidesuositukset pohjaveden suojelemiseksi pohjavesialueittain.

Toimenpide on edennyt tyydyttävästi.Vesienhoitokaudelle 2016–2021 oli esitetty suojelusuunnitelman laatimista tai päivittämistä 32 pohjavesialueelle. Vuoden 2021 syyskuussa näistä 25 oli toteutunut.