Liite 1. Suunnittelussa käytetyt ohjeet

Alla on listattu kolmannen kauden vesienhoidon suunnittelussa käytetyt ohjeet. Ne löytyvä osoitteesta www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas.

Toimenpideohjelman valmistelu

 • Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 2022–2027. Suunnittelun vaiheet.
 • Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kuormitusinventaario

Toimialakohtaiset ohjeet:

 • Pohjavedet ja pilaantuneet maa-alueet. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027.
 • Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027.
 • Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027.
 • Metsätalous. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027.
 • Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027.
 • Vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027.
 • Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027.

Poikkileikkaavat teemat:

 • Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen vesienhoitotyössä. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027.
 • Vesienhoidon toimenpiteiden kustannusten arviointi 2022–2027. (pdf) (180 kB)

Ympäristötavoitteiden asettaminen ja niistä poikkeaminen:

 • Ympäristötavoitteiden asettaminen ja ympäristötavoitteista poikkeaminen. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027.

Vesimuodostumat, tyypittely ja luokittelu sekä paineiden arviointi

 • Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella
 • Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan arviointiin. Vesienhoidon suunnittelu vuosille 2022–2027.
 • Merkittävien tilaa heikentävien tekijöiden tunnistaminen pintavesissä. Vesienhoidon suunnittelu vuosille 2022–2027.
 • Merkittävien tilaa heikentävien tekijöiden tunnistaminen pohjavesissä. Vesienhoidon suunnittelu vuosille 2022–2027.
 • Prioriteettiaineiden paineiden tunnistaminen vesimuodostumissa. Vesienhoidon suunnittelu vuosille 2022–2027.
 • Keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi nimeäminen. Vesienhoidon suunnittelu vuosille 2022–2027.
 • Keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetun vesimuodostuman luokittelu. Vesienhoidon suunnittelu vuosille 2022–2027.