3.2.2 Käynnissä olevat toimenpiteet ja niiden ohjaus

Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti kaikki ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan. Ympäristölupa on oltava kaikille merkittäville teollisille toiminnoille, kuten massa-, paperi- ja kartonkitehtaalle, rauta- ja terästehtaalle, kemiantehtaalle, kaivostoiminnalle, malmin tai mineraalien rikastamolle, maidonjalostuslaitokselle sekä elintarviketuotantolaitokselle. Vesien tilatavoitteiden huomioiminen on korostunut lupaharkinnassa hoitokauden 2016–2021 aikana.

Teollisuussektorilla ympäristöhaittoja tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja ympäristön eri osiin kohdistuvat vaikutukset otetaan tasavertaisesti huomioon. Päästöjen rajoittaminen perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan (Best Available Techniques, BAT). Teollisuuden prosessitekniikkaa kehitetään ja ravinteiden käyttöä jätevedenpuhdistamoilla optimoidaan. Teollisuuslaitoksen lupaprosessissa selvitetään vaarallisia ja haitallisia aineita koskevassa asetuksessa mainittujen aineiden käyttö ja päästöjen merkittävyys. Tarvittaessa aineille asetetaan päästö- ja tarkkailumääräyksiä. Vesienhoitoalueen eteläosalla on useita teollisuuslaitoksia, erityisesti elintarviketeollisuutta, joiden jätevedet johdetaan käsiteltäviksi taajamien jätevedenpuhdistamoihin. Puhdistamojen ja teollisuuslaitosten keskinäisillä sopimuksilla, tarvittavilla esikäsittelyllä ja käyttötarkkailulla huolehditaan siitä, ettei jätevedenpuhdistamojen toiminta häiriinny yllättävistä päästöistä.

Ympäristönsuojelulain uudistus on tuonut Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivin avulla vähennetään suurimpien teollisuuslaitosten päästöjä. Vanhatkin laitokset velvoitetaan hyödyntämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Suomessa velvoitteet koskevat noin tuhatta laitosta esimerkiksi energia-, metsä- ja kemianteollisuuden aloilla. Nämä ns. BAT-päätelmät ovat päästötasojen osalta oikeudellisesti sitovia. Ne uudistetaan määräajoin ja aina uudistamisen jälkeen ympäristöluvat on tarkistettava vastaamaan uudistettuja päätelmiä neljän vuoden kuluessa päätelmien julkaisemisesta. BAT-päätelmistä voidaan myöntää poikkeuksia, jos ne johtaisivat kohtuuttoman korkeisiin kustannuksiin suhteessa saavutettaviin ympäristöhyötyihin. Teollisuuspäästödirektiivin ympäristövaikutukset ovat huomattavat. Esimerkiksi energiantuotantolaitosten rikkidioksidipäästöjen arvioidaan vähenevän direktiivin toimeenpanon myötä 12 prosenttiyksikköä vuoden 2010 tasosta.

Teollisuudelle ja kaivostoiminnalle ei esitetty edellisessä toimenpideohjelmassa vesienhoidon täydentäviä toimenpiteitä. Pohjavesiä koskevaa toimijoiden ympäristölupaharkintaa on edistetty pääosin riskitoimintoihin liittyvien muutoshankkeiden yhteydessä.