Lähteet

Ekholm M. 1993. Suomen vesistöalueet. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A (1987–1995). Julkaisu internetissä.

Erkamo, E., Tulonen J., Kirjavainen, J. (toim.) 2019. Kansallinen rapustrategia 2019–2022. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2019:4. Julkaisu internetissä.

Etelä-Savon maakuntaliitto 2021. Etelä-Savo Ennakoi. https://www.esavoennakoi.fi/

Halonen, J., Altarriba, E. ja Rantavuo E. 2018. SÖKÖSaimaa – Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Julkaisu internetissä.

Hentinen, T. ja Hyytinen, L. 2008. Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma. Maa- ja metsätalousministeriö 85/2–2008. 84 s. Julkaisu internetissä.

Hyvönen, E-M. 2010. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen. Etelä-Savon loppuraportti. Etelä-Savon ELY-keskuksen julkaisuja 9/2010. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Julkaisu internetissä.

Itkonen, A (toim.), 2013. Itä-Suomen järvisedimenttien haitta-ainekartoitus. FCG Suunnittelu ja tekniikka. Etelä-Savon Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus, Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus. Tutkimusraportti, 88 s.

Kirjola, E. 2020. Etelä-Savon alueen hoitokalastussuunnitelman päivittäminen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK Oy. Opinnäytetyö, 41 s. Julkaisu internetissä.

Maa- ja metsätalousministeriö 2012. Kansallinen vieraslajistrategia. https://mmm.fi/vieraslajit

Olin, S. (toim.) 2013. Vesien kunnostusstrategia. Ympäristöministeriön raportteja 9 / 2013. 54 s. Julkaisu internetissä.

Pulkkinen, J. 2014. Poistokalastuksen arviointi Etelä-Savon alueella. Etelä-Savon ELY-keskus. 5 s. Raportti internetissä.

Silfverberg, P. 2017. Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle. Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 44. Suomen Vesilaitosyhdistys ry. Julkaisu internetissä.

Uurasjärvi, E., Hartikainen, S., Setälä, O., Lehtiniemi, M. ja Koistinen, A. 2020. Microplastic concentrations, size distribution, and polymer types in the surface waters of a northern European lake. Water Environment Research 92: s. 149–156.

Uusitalo, J. 2019. Järveen purkautuvan pohjaveden laadun ja määrän vaikutus Puruveden lahtien vedenlaatuun ja vesitaseeseen. Diplomityö. Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta. 142 s. Julkaisu internetissä.

Salminen, J., Nystén, T. ja Tuominen S. 2010. Vaihtoehtoiset liukkaudentorjunta-aineet ja pohjavesien suojelu – MIDAS2-hankkeen loppuraportti. Suomen ympäristö 22/2010. Suomen ympäristökeskus. Julkaisu internetissä.

Takkunen, T., Piironen, J., Kaijomaa, V-M., Hyytinen, L, Makkonen, J., Vanninen, V., Malin, M., Hentinen, T., Jaatinen, R., Kiiskinen, P., Tarkiainen, J., Rajala, J. (toim.) 2018. Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelma. Raportteja 60/2018. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.32 s. Julkaisu internetissä.

Väänänen, T. 2014. Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen -projekti. Tutkimusraportti. Geologian tutkimuskeskus. 40 s.

Ympäristöministeriö 2020. Maa-ainesten ottaminen. Opas ainesten kestävään käyttöön. Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:24. 186 s. Julkaisu internetissä.