4.3 Uimavedet

Erityisiin alueisiin luetaan vesimuodostumat, joilla on EU-uimaranta. EU-uimarantojen määrityksessä otetaan huomioon uimareiden määrä, uimarannan aikaisemmat kehityssuuntaukset, käytettävissä oleva infrastruktuuri ja muut uinnin edistämiseksi tehdyt toimenpiteet. Vuonna 2018 Suomessa oli 302 EU-uimarantaa. EU-uimarantojen hallinta tapahtuu uimavesidirektiivin (2006/7/EY) perusteella annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) nojalla. Asetuksen tarkoituksena on muun muassa uimavesien hygieenisen tilan turvaaminen. Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo yleisten uimarantojen veden laatua. EU-uimarannoille laaditaan uimavesiprofiili, joka sisältää tietoa seurannasta, arvioita sinilevien esiintymisestä tai lyhytkestoisesta saastumisesta ja mahdollisista saastumisen syistä sekä yhteystiedot. Profiili tarkistetaan tietyin välein uimaveden laadusta riippuen. Vesienhoitolain nojalla tehdyistä vesien tilan arvioinneista ja seurannasta saatuja tietoja hyödynnetään uimavesiprofiileja laadittaessa ja tarkistettaessa.

Uimavesien hallintaa varten kunnan terveydensuojeluviranomaiset laativat yhteistyössä uimarannan omistajan tai haltijan kanssa jokaiselle EU-uimarannalle uimavesiprofiilin, joka sisältää mm. kuvauksen kyseisen uimaveden ominaisuuksista ja mahdollisista saastumisen syistä, arvioita haitallisista tilanteista, kuten runsaasta sinilevien esiintymisestä tai lyhytkestoisesta saastumisesta, tietoa seurannasta sekä uimaveden hallintaan ja valvontaan liittyvät yhteystiedot. Profiili tarkistetaan tietyin vuosivälein riippuen uimaveden laadun luokasta. Kun uimarantojen uimavesiprofiileja laaditaan ja tarkistetaan, tullaan hyödyntämään vesienhoitolain nojalla tehdyistä vesien tilan arvioinneista ja seurannasta saatuja tietoja.

Etelä-Savossa on yhdeksän EU-uimarantaa. Ne sijoittuvat kahdeksaan vesimuodostumaan (taulukko 2, kuva 5). Uimarannat sijaitsevat pääasiassa asutuskeskusten tai lomakeskusten läheisyydessä. Etelä-Savossa EU-uimarantojen uimavesiluokka oli vuonna 2018 Pankalampea (hyvä) lukuun ottamatta erinomainen. Vuonna 2020 uimavesiluokka oli kaikilla EU-uimarannoilla erinomainen. Yleisesti vesistöt, joissa EU-uimarannat sijaitsevat, ovat myös hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Pankalammen osalta välttävään ekologiseen tilaluokitukseen vaikuttavat lähinnä veden korkeat ravinnepitoisuudet ja levämäärä.

 

Taulukko 2. Vesienhoidossa tarkasteltavat EU-uimarannat Etelä-Savossa vuonna 2018 ja niiden uimavesiluokat vuosina 2018 ja 2020.

Kunta

Kohteen

numero

kartalla

Uimaranta

Vesimuodostuma

Ekologinen tila 2019

Uimavesi-luokka

2018

Uimavesi-luokka

2020

Juva

1

Jukajärven Uimala

Jukajärvi

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

Mikkeli

2

Orijärvi

Orijärvi

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

Mikkeli

3

Pankalampi

Pankalampi

Välttävä

Hyvä

Erinomainen

Mikkeli

4

Pitkäjärvi

Pitkäjärvi

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

Savonlinna

5

Heikinpohja

Pihlajavesi, keskusallas

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

Savonlinna

6

Koulukatu

Pihlajavesi, keskusallas

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

Savonlinna

7

Punkaharjun Keskustan Uimala

Pihlajavesi, Väistönselkä-Utrasselkä

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

Pieksämäki

8

Hiekanpää

Pieksänjärvi

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

Pieksämäki

9

Tahinlampi

Tahinlampi

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

 

Etelä-Savon kartta, johon on merkitty pisteinä vesienhoidossa tarkasteltavat EU-uimarannat vuonna 2018. Pisteiden vieressä on numero, joka viittaa taulukko 2:n tietoihin.

Kuva 5. Vesienhoidossa tarkasteltavat EU-uimarannat Etelä-Savossa vuonna 2018. Uimarantojen numerointi taulukossa 2.