5 Tarkasteltavat pohjavedet

Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan maa- tai kallioperään varastoitunutta kyllästyneessä vyöhykkeessä yhtenäisenä esiintymänä olevaa vettä. Pohjavesimuodostumalle ominaista on merkittävä pohjaveden virtaus ja se mahdollistaa merkittävän pohjavedenoton (keskimäärin vähintään 10 m3/vrk). Käytännössä pohjavesimuodostumat sisältyvät ympäristöhallinnon kartoittamiin ja luokittelemiin vedenhankintaa varten tärkeisiin ja vedenhankintaan soveltuviin pohjavesialueisiin.

Toimenpideohjelmassa käsitellään kokonaisuutena vedenhankintaa varten tärkeät ja muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet (1- ja 2-luokka). Tarvittaessa huomioidaan myös pohjavesialueet, joilla ei ole vedenhankinnan kannalta merkitystä, mutta joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (luokka E). Tällaisia ekosysteemejä ovat mm. lähteet.