9.3.4 Maatalous

Maatalouteen liittyvänä perustoimenpiteenä on pohjavesipuolella ollut käytössä ”Nitraattiasetuksen mukaiset toimenpiteet”. Maatalouden, turkistuotannon ja happamuuden torjunnan toimialakohtaisessa oppaassa on eritelty neljä eri perustoimenpidettä, joita ovat nitraattiasetuksen mukaiset toimenpiteet, eläinsuojien ympäristölupien mukaiset toimenpiteet, kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset toimenpiteet ja CAP:n ehdollisuuden vaatimukset. Nämä neljä perustoimenpidettä ovat yhteisiä pinta- ja pohjavesille ja ne käsitellään yllä mainitussa oppaassa.

”Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet” tarkoittavat peltoviljelyn pohjavesille aiheuttaman kuormituksen vähentämistä pohjavesialueilla. Käytännössä toimenpiteinä ovat maatalouden, turkistuotannon ja happamuuden torjunnan toimialakohtaisessa oppaassa esitetyt toimenpiteet, joista pohjavesialueille soveltuvat mm. maatalouden suojavyöhykkeet, maatalouden monimuotoisuus- ja luonnonhoitopellot, kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto, peltojen talviaikainen eroosion torjunta, ravinteiden käytön hallinta, maatalouden tilakohtainen neuvonta sekä turvepeltojen nurmet.

Toimenpiteiden toteutumisen seuranta tapahtuu kokonaisuudessaan yllä mainittujen maatalouden yksittäisten toimenpiteiden kautta. Pohjavesialueilla tarvittavat toimenpiteet kuitenkin suunnitellaan ja tallennetaan järjestelmään käyttäen toimenpidettä ”Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet”.

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet tarkoittavat peltoviljelyn pohjavesille aiheuttaman kuormituksen vähentämistä pohjavesialueille perustettavien suojavyöhykkeiden tai muiden vastaavien toimenpiteiden avulla. Etelä-Savossa maatalouden toimenpiteet kohdistuvat Rantasalmen Ruutanaharjun pohjavesialueella sijaitseville peltolohkoille. Toimenpiteenä Ruutanaharjulle ehdotetaan peltoviljelyn pohjavesien suojelua 24 hehtaarin alalle (taulukko 13). Käytännössä peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteinä Ruutanaharjulla voisivat olla erityisesti peltojen talviaikaisen eroosion torjunta pitämällä peltolohkot kasvipeitteisinä sekä ravinteiden käytön hallinta. Lisäksi neuvonnan kohdistaminen alueella on tärkeää.

 

Taulukko 13. Maataloutta koskevat pohjavesien hoitotoimenpiteet Etelä-Savossa kaudella 2022–2027.

Toimenpide

Yksikkö

Määrä

Investoinnit vuosina 2022–2027

(1000 €)

Käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa (1000 €)

Vuosikustannus

(1000 €)

Täydentävä toimenpide

 

 

 

 

 

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet

ha

24

-

1,5

1,5

Yhteensä

   

-

1,5

1,5