2.1 Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma

Maakuntastrategia ja maakuntaohjelma ovat keskeisiä välineitä myös vesiensuojelua koskevien tavoitteiden toteuttamisessa. Maakunnan liitto laatii yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa omaa aluettaan koskevan maakuntastrategian, joka on maakunnan pitkän aikavälin strateginen suunnitelma. Maakuntastrategiassa esitetään maakunnan kehityksen tavoitteet. Maakuntaohjelmassa määritellään toimenpiteet strategian tavoitteiden saavuttamiseksi, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet sekä arvio niiden rahoituksesta. Maakuntakaavassa suunnitellaan maakunnan maankäyttöä ja varataan alueita mm. suojeluun sekä ympäristöriskejä aiheuttavalle yritystoiminnalle. Maakuntastrategia, maakuntakaava ja maakuntaohjelma muodostavat yhdessä maakunnan suunnittelun kokonaisuuden, joka tulee ottaa huomioon maakuntaa koskevia muita suunnitelmia, ohjelmia ja toimenpiteitä laadittaessa.

Etelä-Savon maakuntastrategia linjaa kehittämisen kärjet ja niille asetetut pitkän aikajänteen tavoitteet vuoteen 2030. Etelä-Savon visio vuoteen 2030 on ”Puhtaasti paras!”. Maakuntastrategian kärjet ovat metsä, ruoka ja vesi. Ne ovat elementit, joihin perustuvaan yritystoimintaan ja osaamiseen aluetalouden kasvupotentiaali nojaa tulevaisuudessa Etelä-Savossa.

Maakuntaohjelma on maakuntastrategian toimeenpanon keskeinen työkalu. Siinä sovitaan strategian linjausten toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja työnjaosta maakunnan kehittämiseksi. Maakuntaohjelma on pohjana Euroopan unionin toimenpideohjelmien ja kansallisen aluekehittämisen erityisohjelmien toteuttamiselle maakunnassa. Maakuntaohjelma laaditaan valtuustokausittain ja uuden maakuntaohjelman laatiminen on aloitettu vuosille 2022–2025. Maakuntaohjelman rahoitustarpeet esitetään vuosittain tehtävässä toimeenpanosuunnitelmassa.

Maakuntaohjelman päätavoitteista useampi liittyy myös vesistöjen puhtauteen. Tavoitteena on mm. kehittää vastuullista matkailua ja vapaa-ajan asumista puhtaassa järviluonnossa. Biotaloudessa puolestaan on tavoitteena tuotteistaa vesi korkean lisäarvon biotaloustuotteeksi ja palveluksi. Vetovoimainen ja puhdas Saimaa nostetaan helmeksi järvien joukossa. Yleisesti tavoitteena on parantaa pinta- ja pohjavesien tilaa toteuttamalla vesienhoitosuunnitelmien kärkitoimenpiteitä ja mm. Saimaan uhanalaisten kalalajien suojelua. Puhtaan veden osaamista hyödynnetään kemian- ja prosessiteollisuuden, monitoroinnin ja tietointensiivisen teknologiapalvelujen, elintarviketuotannon, matkailun ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Toisaalta vihreässä ja sinisessä biotaloudessa nähdään edelleen mittavaa kasvupotentiaalia. Tulevaisuudessa metsien kestävään hyödyntämiseen perustuva biotalous luo teollisia symbiooseja metsä-, energia-, teknologia-, kemian- ja rakennusalalla. Myös vesiosaamiseen ja sen teknologiaan liittyvään liiketoimintaan sisältyy merkittäviä kasvumahdollisuuksia muun muassa teollisuudessa ja yhdyskunnissa.

Etelä-Savossa on voimassa kolme maakuntakaavaa: Etelä-Savon maakuntakaava 2010 (YM:n vahvistama 4.10.2010), ns. tuulivoimavaihekaava eli Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava (YM:n vahvistama 3.2.2016) ja Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava, jossa päivitettiin kaikkia aluevarauksia (maakuntavaltuuston hyväksymä 12.12.2016).

Maakuntastrategia, maakuntaohjelma ja maakuntakaavat löytyvät maakuntaliiton kotisivulta osoitteessa: http://www.esavo.fi/maakuntastrategia.