13.3 Haitallisten aineiden vähentämistarve

Suurin osa kaloihin kertyvästä elohopeasta kulkeutuu alueelle kaukokulkeumana, johon vaikuttaminen vesienhoitoaluekohtaisilla toimenpiteillä on vaikeaa. Valuma-alueen suovaltainen maaperä vaikuttaa elohopean kohonneisiin pitoisuuksiin, jolloin niihin voidaan vaikuttaa muun muassa mahdollisimman vähäisellä ja varovaisella maanmuokkauksella. Pistemäisen kuormituksen vaikutusten seurantaa jatketaan ja täydennetään velvoitetarkkailuissa. Seurantaa ja selvityksiä haitallisten aineiden osalta tulee alueella toteuttaa jatkossakin, jotta mahdollisiin muutoksiin voidaan reagoida.