14.3.1 Yhdyskunnat

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaisesti asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen tarkoitetun puhdistamon toimintaan tai vähintään 100 henkilön asumajätevesien johtamiseen muualle kuin yleiseen viemäriin on haettava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § edellyttää ympäristölupaa myös edellä sanottua vähäisempään jätevesien johtamiseen, jos siitä saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista. Lupamääräyksillä varmistetaan, että puhdistamon toiminta täyttää ympäristösuojelu-, jäte- ja naapuruussuhdelain mukaiset vaatimukset ja että toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa vesien käytölle eikä veden laadun merkittävää heikkenemistä. Ympäristöluvat edellyttävät toimijoilta määräysten mukaisia puhdistamokohtaisia toimenpiteitä. Ympäristöluvat sisältävät muun muassa kuormitusta ja laitosten saneeraamista koskevia määräyksiä. Luvissa on myös häiriötilanteisiin varautumista koskevia määräyksiä. Riskinarvioinnit parantavat jätevedenpuhdistamojen ja viemäriverkoston toimintavarmuutta.

Etelä-Savossa yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen lupaehtoja on osin tarkistettu vesienhoitokaudella 2016–2021. Valvontaviranomaisen tulee seurata osana valvontaa luvan muuttamisen perusteiden olemassaoloa, esimerkiksi toiminnan aiheuttamaa pilaantumisen vaaraa sekä luvan myöntämisen jälkeen asetettuja uusia vaatimuksia. Lupaprosessi on käynnistettävä, jos perusteet luvan muuttamiselle ovat olemassa.

Voimassa olevissa ympäristöluvissa (taulukko 26) päästörajoituksia on asetettu biologiselle hapenkulutukselle (puhdistustehon vähimmäistaso 90–96 % riippuen laitoksesta) ja kokonaisfosforille (puhdistustehon vähimmäistaso 90–96 %). Typen osalta vaatimuksia tai tavoitteita on asetettu muutamalle jätevedenpuhdistamolle. Mikkelin Kenkäveronniemen puhdistamolla on pyrittävä mahdollisimman täydelliseen nitrifikaatioon niin, että tavoitteena ovat ammoniumtypen 90 %:n vähenemä ja jäännöspitoisuus enintään 4 mg/l. Uuden Metsä-Sairilan puhdistamon lupaehdoissa on vaatimuksena ammoniumtypen enimmäispitoisuudeksi 4 mg/l ja vähimmäistehoksi 90 %. Savonlinnan Pihlajaniemen puhdistamolla on pyrittävä mahdollisimman hyvään kokonaistypen poistoon. Kangasniemen puhdistamolla ammoniumtypen poistotehon on oltava vähintään 80 % tulevan jäteveden ollessa yli 12 ˚C. Muuna aikana on pyrittävä mahdollisimman hyvään ammoniumtypen poistoon, orgaanisen aineen ja kokonaisfosforin puhdistustulosta vaarantamatta.  Joroisten puhdistamolla on pyrittävä mahdollisimman tehokkaaseen ammoniumtypen nitrifikaatioon.

Kuntaliitosten myötä erityisesti Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan viemärilaitokset hoitavat nykyisin entisten naapurikuntien puhdistamoita. Toisaalta useita puhdistamoja on lopettanut toimintansa ja jätevedet johdetaan nykyisin suurempien taajamien puhdistamoille. ELYn valvomien puhdistamoiden lisäksi maakunnassa on muutamia kuntien valvomia, pienempiä jätevedenpuhdistamoita.

Jätevedenpuhdistamoilla vaaditaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Taajamien jätevesien käsittely on saatu Etelä-Savossa hyvälle tasolle ja perinteisin menetelmin on kohtalaisen vaikea parantaa puhdistustulosta. Uuden tekniikan kehittäminen jätevesien käsittelyssä on parhaillaan käynnissä. Kalvotekniikka voi tuoda tullessaan menetelmiä, joissa on mahdollista saada jätevedestä kiintoaineksena bakteereja, haitta-aineita ja ravinteita sisältäviä hiukkasia. Mikkelin Metsä-Sairilan uudessa jätevedenpuhdistamossa puhdistustekniikka perustuu kalvobioreaktoriin, mikä on vanhempia menetelmiä tehokkaampi. Lupaehdot ovat tiukentuneet nykyiseen laitokseen nähden. Useilla muillakin jätevedenpuhdistamoilla on tiukentuneita jäteveden puhdistuksen lupamääräyksiä edellisiin lupiin nähden. Puhdistamoita on saneerattu uusien lupien mukaisiksi monin paikoin ja velvoitetarkkailuita on kehitetty vastaamaan vesienhoidon tarpeita.

Puhdistuslaitosten ja erityisesti viemäriverkostojen kunto on lähitulevaisuuden suurimpia haasteita. Lumien sulamisen sekä rankkasateiden aikana on viemäriverkostossa usein tilanteita, jolloin pumppaamojen sekä puhdistamojen kapasiteetti ylittyy. Viemäriverkostojen uusiminen sekä laitteistojen parantaminen vaativat runsaasti pääomaa. Rakennetussa ympäristössä kaikenlainen saneeraaminen on vaivalloista, kallista ja hidasta.  Rankkasateiden aikana useiden viemärilaitosten verkostossa kulkee vuotovesien takia kaksinkertainen jätevesimäärä normaalitilanteeseen verrattuna. Ongelmallisimmat paikat ovat pääosin tiedossa. Viemäriverkoston tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta, joten verkostosta riippuen vuosittainen korjaustarve voi olla suurikin.

Sähkökatkot aiheuttavat poikkeustilanteissa ongelmia jätevedenpuhdistamoilla ja viemäriverkostojen pumppaamoilla. Tähän on monin paikoin reagoitu mm. päivittämällä vesihuoltolaitosten varautumissuunnitelmia sekä hankkimalla varavoimalähteitä, joiden avulla sähkönsaanti osaan pumppaamoista ja puhdistamolla on turvattu poikkeavissa oloissa.

Ympäristölle haitallisia aineita on viime vuosina kartoitettu puhdistamoiden jätevesistä, mutta niihin liittyvä tieto on edelleen puutteellista mm. uusien määriteltyjen prioriteettiaineiden osalta. Lisäksi haitallisten aineiden poistotekniikkaa ei laitoksilla juurikaan ole. Selvityksiä jatketaan vesienhoitokaudella 2022–2027.

 

Taulukko 26. Etelä-Savon ELYn valvomien yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden voimassa olevien ympäristölupien lupaehtoja. Lupaehdot sisältävät vesistöön johdettavan jäteveden enimmäispitoisuuden ja poistotehokkuuden vähimmäistason. Lisäksi laitoksesta riippuen lupaehtoja on asetettu ammonium- tai kokonaistypen poistolle.

Toimija

 

Biologinen

hapenkulutus

BOD7ATU

 

Kokonais-

fosfori

Kok. P

 

 

Lupapäätös

Pitoisuus

mg O2/l

Teho

%

Pitoisuus

mg/l

Teho

%

Enonkosken kunnan jätevedenpuhdistamo

YL:2012

12,5

92

0,7

92

Hirvensalmen kunnan jätevedenpuhdistamo

YL:2012

10

95

0,8

95

Juvan kunta, kirkonkylän jätevedenpuhdistamo

YL:2008

10

95

0,5

95

Kangasnimen kunnan jätevedenpuhdistamo

YL:2017

10

95

0,5

95

Mikkelin kaupunki, Anttolan taajaman jätevedenpuhdistamo

YL:2015

15

92

0,8

92

Mikkelin kaupunki, Haukivuoren jätevedenpuhdistamo

YL:2015

15

92

0,8

92

Mikkelin kaupunki, Kenkäveronniemen keskuspuhdistamo

YL:2015

10

96

0,5

96

Mikkelin kaupunki, Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamo

YL: 2012

10

96

0,3

96

Mikkelin kaupunki, Ristiinan jätevedenpuhdistamo

YL:2011

12

92

0,6

92

Mikkelin kaupunki, Suomenniemen jätevedenpuhdistamo

YL:2006

15

90

1,0

90

Mäntyharjun kunta, keskustaajaman jätevedenpuhdistamo

YL:2011

10

93

0,4

93

Oravin vesiosuuskunta, Savonlinna

YL:2011

20

90

1,0

90

Pieksämäen kaupunki, keskuspuhdistamo

YL:2011

10

95

0,3

96

Pieksämäen kaupunki, Virtasalmen puhdistamo

YL:2015

15

92

0,8

92

Puumalan vesiosuuskunta, kirkonkylän jätevedenpuhdistamo

YL:2009

15

92

0,8

92

Rantasalmen kunta, kirkonkylän jätevedenpuhdistamo

YL:2012

12

95

0,5

95

Savonlinnan kaupunki, Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo

YL:2013

10

95

0,4

95

Savonlinnan kaupunki, Savonrannan jätevedenpuhdistamo

YL:2015

15

92

0,8

92

Sulkavan kunta, kirkonkylän jätevedenpuhdistamo

YL:2013

12

92

0,8

92

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Varpala (ympäristölupa voimassa, mutta tällä hetkellä ei toimintaa)

YL:2009

20

90

1,5

90

 

Esitykset toimenpiteiksi

Yhdyskuntien vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelun taustatiedot on koottu taulukkoon 27. Merkittävin toimenpide Etelä-Savossa on keskitetyn jätevedenpuhdistuksen järjestäminen noin 113 000 asukkaalle, jonka vuotuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa (taulukko 28). Vesienhoitokaudella todennäköisesti tullaan johtamaan Anttolan jätevedet siirtoviemärillä uudelle Mikkelin Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamolle. Ristiinan jätevedenpuhdistamon osalta vaihtoehtona on joko uuden puhdistamon tai siirtoviemärin rakentaminen. Viemäröinnin osalta muita merkittäviä muutoksia ei arvioida tapahtuvan maakunnassa. Väestömäärässä ei lähivuosina tapahdu muutosta tai väestömäärä on laskemaan päin. Ympäristöluvan muuttaminen on todennäköistä vesienhoitokauden aikana Juvan kirkonkylän jätevedenpuhdistamon saneerauksen yhteydessä.

Keskeisenä toimenpiteenä on vesihuollon häiriötilanteisiin varautuminen. Työ on luonteeltaan jatkuvaa mutta häiriötilannesuunnitelmat tulisi päivittää jokaisella vesihuoltolaitoksella ainakin kertaalleen kolmannella vesienhoitokaudella.

Viemärien vuotovesiä vähennetään viemäriverkostojen ja pumppaamoiden suunnitelmallisella saneerauksella, jonka vuosittainen kustannus on maakunnan alueella vajaat 2,6 milj. euroa.

Hulevesien osalta vesien tilaa pyritään parantamaan muun muassa Mikkelin kaupunkialueella Pankalammella ja Hanhijoella sekä Mäntyharjun taajamassa Pyhävedellä. Hulevesien hallintaa on tarvetta kehittää myös VT5:n vaikutusalueella Mäntyharjun Pienellä Pyhävedellä.

Yhdyskuntien vesienhoidon toimenpiteistä, ohjauskeinoista sekä toteutus- ja seurantavastuista kaudelle 2022–2027 löytyy lisätietoa Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista. Yhdyskuntien vesienhoidon suunnittelua koskeva ohje löytyy internetistä: http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas.

 

Taulukko 27. Yhdyskuntasektorin toimenpiteiden suunnittelun taustatietoja.

Vesimuodostuma

Lisätieto

Laitosten käyttö ja ylläpito (as.)

Luvanvaraisten yhdyskuntien puhdistamojen käyttö siten, että toimintataso pysyy alkavan suunnittelukauden alkuvaiheen tasolla. Asukasluku lasketaan laitosten liittyjämäärästä. Lähde: VEETI, vesihuoltolaitoskohtaiset vuosiraportit, kyselyt sekä asiantuntija-arvio.

Laitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen (as.)

Lupien muuttamiset otetaan huomioon ainoastaan niiden laitosten osalta, joilla tehdään suunnittelukauden aikana luvanvaraisia jäteveden puhdistamiseen liittyviä tehostamistoimenpiteitä. Asukasluku lasketaan muutetun luvan laitoksen liittyjämäärästä. Etelä-Savossa Juvan kirkonkylän jätevedenpuhdistamo.

Puhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien käsittelyn keskittäminen (as.)

Suunnittelukaudella toteutettavaksi esitetyt uudet, vanhoja laitoksia korvaavat jätevedenpuhdistamot. Hankkeet perustuvat ajantasaisiin kuntien vesihuollon kehittämistarpeisiin ja alueellisiin vesihuollon yleissuunnitelmiin, joissa on tarkasteltu myös hankkeiden teknistaloudellista toteutettavuutta. Anttolan jätevedenpuhdistamo: v. 2021 yleissuunnitelma siirtoviemärin rakentamiseksi Mikkelin Metsä-Sairilaan, rakentaminen arviolta 2022–2023. Ristiinan jätevedenpuhdistamo: vaihtoehtona joko uuden puhdistamon rakentaminen tai siirtoviemäri Mikkelin Metsä-Sairilaan, toteutus mahd. 3. vesienhoitokauden loppupuolella.

Ravinteiden poiston vapaaehtoinen tehostaminen Green Deal -vesiensuojelusopimuksen keinoin (lkm.)

Vapaaehtoista tehostamista mitataan Green Deal -vesiensuojelusopimuksen tehneiden puhdistamoiden lukumäärällä. Green Deal -vesiensuojelusopimuksen keinoin vesihuoltolaitoksia kannustetaan jatkuvaan jäteveden puhdistuksen parantamiseen. Laitokset tehostavat fosforin ja typen poistoa ja vähentävät kuormitusta mahdollisimman hyvin sovittujen ja omien asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi paremmin kuin luvassa edellytetään. Esitetään Mikkelin Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamoa sekä Pieksämäen keskuspuhdistamoa.

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen (lkm.)

Vuosien 2022–27 aikana laadittavat uudet varautumis- ja riskienhallintasuunnitelmat ja suunnitelmien päivitykset (lkm.). Ajantasainen tieto ELYssä v. 2020 tehdyn kyselyn perusteella. Useimmilla laitoksilla suunnitelmia päivitetty tai ollaan päivittämässä. Etelä-Savossa vähintään kunnalliset vesihuoltolaitokset päivittävät varautumis-/häiriötilannesuunnitelmat 3. vesienhoitokaudella.

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen (lkm.)

Etelä-Savossa puhdistamoilla ei vaarallisia ja haitallisia aineita tarkkailuohjelmissa, tehty lähinnä yksittäisiä selvityksiä suurimmilla puhdistamoilla. Kolmannelle kaudelle ei välttämättä tulossa tarkkailuohjelmien päivityksiä. Esitetään toimenpidettä Mikkelin Metsä-Sairilan puhdistamolle: kertaluontoinen tai määräajoin tehtävä selvitys haitta-aineista sisältäen mm. orgaaniset aineet. Selvitystyötä on 2. vesienhoitokaudella tehty osittain

LUTin Uhasa-hankkeessa (Mikkeli, Anttola, Ristiina), jossa on seurattu nykyistä tarkemmin haitallisia aineita ja mikromuoveja. Myös Pieksämäelle esitetään aineiden kartoitusta.

Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen (lkm.)

Kaikki kunnalliset jätevedenpuhdistamot ja niiden viemäriverkostot. Viemäriverkostojen ja pumppaamoidensaneeraukset. Kerätään tietoa jo tehdyistä toimenpiteistä ja suhteutetaan 3. vesienhoitokaudelle. Lähde: VEETI ja kyselyt vesihuoltolaitoksille.

Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen (toimenpiteiden lkm.)

Etelä-Savossa hulevesipaineita erityisesti Mikkelin kaupunkialueella Pankalammessa ja Hanhijoessa vesistötietojen sekä hankkeiden (Mikkelin alapuolisen Saimaan kunnostuksen ja hoidon yleissuunnitelma, RAINMAN, VEMIDI) pohjalta. Kaava-alueella n. 5 km2 hulevesialuetta. Toimenpidealueina Naistinki (3 kpl rakenteita, mm. kosteikot) ja Tusku (10 kpl rakenteita (mm. virtaamansäätöpadot ja muut viivytysrakenteet). Keskeisenä tavoitteena mm. vedenhankinnan turvaaminen Hanhikankaalla, jossa Hanhilammen vettä rantaimeytyy Hanhikankaan pohjavesialueelle. Lisäksi esitetty hulevesirakennetta Mäntyharjun taajamassa Kurkilampeen laskevien hulevesien osalta. Hulevesien yleissuunnitteluhanke valmistuu 2021 loppuun mennessä. Hulevesien hallintaa tarvetta kehittää myös VT5:n vaikutusalueella Mäntyharjun Pienellä Pyhävedellä.

 

Taulukko 28. Yhdyskuntien vesienhoitotoimenpiteet Etelä-Savossa kaudella 2022–2027.

Toimenpide

Yksikkö

Määrä

Investoinnit        2022–2027

(1000 €)

Käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa (1000 €)

Vuosikustannus (1000 €)

Perustoimenpide

 

 

 

 

 

Laitosten käyttö ja ylläpito

asukasta

113 000

-

19 533

19 533

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen

suunnitelmat, lkm.

17

ei arvioitu

ei arvioitu

ei arvioitu

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen

lkm.

1

ei arvioitu

ei arvioitu

ei arvioitu

Viemärin vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen

lkm.

14

15 438

-

839

Täydentävä toimenpide

 

 

 

 

 

Laitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen

asukasta

4 000

-

180

180

Puhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien käsittelyn keskittäminen

asukasta

4 360

ei arvioitu

ei arvioitu

ei arvioitu

Ravinteiden poiston vapaaehtoinen tehostaminen Green Deal -vesiensuojelusopimuksen keinoin

lkm.

2

ei arvioitu

ei arvioitu

ei arvioitu

Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen

lkm.

17

250

65

95

Yhteensä

   

15 688

19 778

20 647