9.2 Edistyminen toimenpiteiden toteutuksessa

Toisen kauden toimenpiteiden toteutumista on arvioitu vuoden 2018 väliarvioinnin sekä vuoden 2020 tilanteen perusteella. Vuoden 2020 puoleenväliin mennessä kaikista suunnitelluista toimenpiteistä on toteutunut n. 51 % (taulukko 9).

Yhtenä merkittävimmistä toimenpidesektoreista pohjavesien hoidon suunnittelussa ovat olleet suojelusuunnitelmia, koska niiden yhteydessä luodaan yksityiskohtaiset toimenpidesuositukset pohjaveden suojelemiseksi pohjavesialueittain. Toisella kaudella pohjavesialueen suojelusuunnitelmia on laadittu tai päivitetty viidellä pohjavesialueella, vaikka suojelusuunnitelmien laatimista/päivittämistä ei ollut erikseen merkitty toimenpiteeksi pohjavesialueille toisella kaudella. Etelä-Savossa on perustettu alueellisia yhteistyöryhmiä edistämään suojelusuunnitelmien toimenpideohjelmien seurantaa ja toteutusta. Yhteistyöryhmiä on Pieksämäellä, Savonlinnassa ja Mikkelissä.

Pohjaveden tilan seuranta ja selvitykset -sektorin esitetyistä toimenpiteistä on toteutunut vuoden 2018 väliarviointiin mennessä n. 40 %. Lisäksi Kangasniemen Syvälahden pohjavesialueelle on tehty rakenneselvitys vuonna 2019, vaikkei sitä ollut toiselle kaudelle ehdotetuissa toimenpiteissä mukana. Sektorin toimenpiteisiin sisältyy yhteistarkkailujen järjestäminen pohjavesialueen toimijoiden kesken sekä lisäksi rakenneselvitykset/mallinnukset ja pohjavesiselvitykset.

Vedenottosektorin kuudesta toimenpideohjelmassa esitetystä toimenpiteestä kaikki ovat toteutuneet jo vuoden 2018 väliarvioinnissa.

Liikennesektorilta liikenteen vaikutusten pohjavesiseuranta on toteutunut pääosin suunnitellusti. Seurantaa on suoritettu vuoden 2018 väliarvioinnin mukaan kahdeksalla toimenpideohjelmassa esitetyllä pohjavesialueella suunnitelluista yhdeksästä alueesta. Vuoteen 2020 mennessä kaikki suunnitellut alueet on saatu seurantaan mukaan. Mikkelin Pursialan pohjavesialueen osalta uusia pohjavesisuojauksia on rakennettu vt 5 Mikkelin kohdalle tienparannushankkeen yhteydessä 2 km. Hanke käynnistyi 2014 ja päättyi 2016. Lisäksi vt 5 Mikkeli-Juva välisen tienparannushankkeen (tie käyttövalmis 2021) aikana Hatsolan pohjavesialueen pohjavesisuojaukset rakennetaan uudelleen.

Pilaantuneet maa-alueet – sektorin suunnitelluista toimenpiteistä n. 78 % on toteutunut. Sektorin toimenpiteitä ovat pilaantuneen maa-aluekohteen riskinarvio, kunnostussuunnittelu ja kunnostus sekä pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla.

Yhdyskunnat -sektorin ainoa suunniteltu toimenpide viemärirakenteiden kunnon tarkistamisesta Ruutanaharjun pohjavesialueella on toteutunut.

Maa-ainesten otto –sektorin toimenpideohjelmassa esitetystä maa-ainesten ottoalueiden kunnostussuunnitelmien laatiminen ja kunnostus -toimenpiteestä on vuoden 2018 väliarvion mukaan toteutunut n. 20 %.

Maataloussektorin ainoasta suunnitellusta toimenpiteestä (peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet) on Rantasalmen Ruutanaharjun pohjavesialueella toteutunut vuoden 2018 väliarvioinnin mukaan n. 40 % toimenpideohjelmassa suunnitellusta määrästä.

Suojelusuunnitelmat -sektorin lisäksi toiselle vesienhoitokaudelle ei esitetty pohjavesiä koskevia toimenpiteitä teollisuus ja muu toiminnanharjoittaminen, metsätalous, turvetuotanto, turkistuotanto tai ilmastonmuutos -sektoreissa.

 

Taulukko 9. Toisen kauden suunnitellut toimenpidemäärät sektoreittain ja toteuma väliarviossa vuonna 2018 sekä arvio vuonna 2020.

Sektori

Suunniteltujen toimenpiteiden määrä / sektori, kpl

Toimenpiteen suunniteltu määrä 2. kaudella

Toteuma 2018

Toteuma 2020

Yhdyskunnat

1

1 alue

1 alue

1 alue

Liikenne

17

8,65 km,

9 aluetta

13,8 km

15,9 km

Maa-ainesten otto

4

49 ha

10 ha

10 ha

Maatalous

1

17,6 ha

7,56 ha

7,56 ha

Pilaantuneet maa-alueet

18

27 kpl

18 kpl

21 kpl

Pohjaveden tilan seuranta ja selvitykset

9

9 kpl

4 kpl

4 kpl

Vedenotto

6

6 kpl

6 kpl

6 kpl