16.1 Kuulemisen järjestäminen

Vesienhoitosuunnitelman laadinnasta on toimeenpantu vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisesti kaksi kuulemiskierrosta. Molemmat kuulemiset järjestettiin koko maassa samanaikaisesti. Kuulemisasiakirjat olivat kaikkien saatavilla ympäristöhallinnon ja kuntien verkkosivuilla. Kuulemisesta tiedotettiin keskeisimmissä sanomalehdissä, valtakunnallisella tiedotuskampanjanaanlla sekä alueellisissa tilaisuuksissa. Keskeisiltä valtakunnallisilta ja alueellisilta toimijoilta pyydetään lausunnot kuulemisasiakirjoista.

Vesienhoidon työohjelma, aikataulu, ympäristö­vaikutusten arviointimenettely sekä vesienhoitoalueen keskeiset kysymykset 2022–2027 olivat kuultavana 8.1.–8.7.2018. Lausuntoja ja mielipiteitä saatiin Vuoksen vesienhoitoalueelta 89 kappaletta ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelta 106 kpl. Lisäksi saatiin kyselyn kautta kansalaispalautetta yhteensä 48 kpl.

Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja ympäristöselostukset olivat kuultavana 2.11.2020 – 14.5.2021. Vesienhoitosuunnitelman tausta-aineistona olivat luonnokset vesienhoitoalueen toimenpideohjelmista. Yhtä aikaa vesienhoitosuunnitelmaehdotusten kuulemisen kanssa järjestettiin kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelmista ja merenhoidon toimenpideohjelmasta. Vesienhoitosuunnitelmaehdotukseen saatiin Vuoksen vesienhoitoalueelta yhteensä 105 kpl ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelta vastaavasti 113 kpl.

Molempien vesienhoitoalueiden palauteyhteenvedot löytyvät vesienhoitosuunnitelmista sekä laajempina esityksinä internetistä:

Vuoksen vesienhoitoalue: www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/vuoksi.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue: www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/kymijoki-suomenlahti