2.5 Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat ja vesienhoidon suunnitelmat

Kalatalousalueen on laadittava aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. Käyttö- ja hoitosuunnitelma ottaa huomioon lainsäädännön perusteella asetetut vaatimukset sekä valtakunnalliset hoitosuunnitelmat. Suunnitelmalla muun muassa edistetään vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä. Kalatalousalueiden tulee laatia käyttö- ja hoitosuunnitelma vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnitelman hyväksyy ELY-keskus. Hyväksymisen jälkeen käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa enintään kymmenen vuotta, mutta sitä suositellaan päivitettävän vuosittain.

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitetussa hankkeessa Etelä-Savon kalatalousalueille (11 kpl) on laadittu vesienhoidon yleissuunnitelmat. Suunnitelmat on tehty yhteistyössä kalatalousalueiden ja alueella toimivien sidosryhmien kanssa. Yleissuunnitelmissa on tavoitteena tunnistaa pintavesiä koskevat parantamistarpeet, laatia kustannustehokkaat toimenpiteet ja niille alustavat toteutussuunnitelmat. Suunnitelmissa on tuotu myös tarpeita uusien selvitys- ja kunnostushankkeiden käynnistämiselle. Yleissuunnitelmat tullaan jalkauttamaan alueelliselle ja paikalliselle tasolle ja niiden avulla edistetään myös toimijoiden välistä yhteistyötä. Linkit yleissuunnitelmiin löytyvät kalatalousalueiden sivuilta (https://kalastusetelasavo.fi/) sekä liitteestä 4.