15.3 Ympäristötavoitteiden saavuttaminen

Vesienhoidon kolmannen suunnittelukierroksen yhteydessä on tehty pintavesien ekologisen tilan, pintavesien kemiallisen tilan sekä pohjavesien kemiallisen ja määrällisen tilan osalta riskinarviointi kaikille tarkastelluille vesimuodostumille luokittelun ja vesimuodostumiin kohdistuvien paineiden pohjalta. Toimenpideohjelmassa on esitetty toimenpiteitä vesimuodostumille tilatavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ympäristötavoitteiden saavuttamisen asettamisessa valittavina ovat seuraavat vaihtoehdot: 

  • Tavoitetila saavutetaan 2021 tai 2027 loppuun mennessä. Vesimuodostuman tilan parantaminen ei onnistu vaaditussa aikataulussa teknisestä toteuttamiskelpoisuudesta, taloudellisesta kohtuuttomuudesta tai luonnonolosuhteiden ylivoimaisuudesta johtuen.

  • Tavoitetila saavutetaan 2027 jälkeen. Aikataulupoikkeama mahdollista vain luonnonolosuhteiden ylivoimaisuudesta johtuen.

  • Alennettu tilatavoite. Vesimuodostuma on selvitysten mukaan ihmisen toiminnan siten muuttama tai sen luonnonolot ovat sellaiset, että ne estävät vaativampien tavoitteiden saavuttamisen, tai ympäristötavoitteiden saavuttamisen edellyttäminen on teknisten tai taloudellisten syiden vuoksi kohtuutonta.

Ympäristötavoitteiden asettamisen reunaehdot on kuvattu tarkemmin Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmissa sekä oppaassa ”Ympäristötavoitteiden asettaminen ja ympäristötavoitteista poikkeaminen”, joka löytyy sivulta: www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas.

 

Etelä-Savon kartta, jossa on esitetty pintavesimuodostumittain arvioitu ekologisen tavoitetilan saavuttamisen ajankohta (tavoitetila saavutettu tai tavoitetila saavutetaan vuoden 2027 loppuun mennessä).

Kuva 35. Arvio ekologisen tavoitetilan saavuttamisen ajankohdasta Etelä-Savossa.  

 

Pintavesien ekologinen tila

Vesienhoidon kolmannen suunnittelukierroksen yhteydessä on tehty pintavesien ekologisen tilan riskinarviointi kaikille tarkastelluille vesimuodostumille luokittelun ja vesimuodostumiin kohdistuvien paineiden pohjalta. Toimenpideohjelmassa on esitetty toimenpiteitä vesimuodostumille, jotka eivät ole hyvässä tilassa tai joissa on riski tilan heikkenemiselle. Toimenpiteillä pyritään saavuttamaan hyvä ekologinen tila vuoden 2027 loppuun mennessä. Aikatauluja on ollut mahdollista siirtää ensimmäisellä hoitokaudella asetetusta hyvän tilan 2015 tavoitteesta.  

Pintavesimuodostumille, joiden ekologinen tila ei ole hyvä, on arvioitu tavoitetilan saavuttamisen aikataulu ja poikkeaman syyt. Poikkeamat on perusteltu joko teknisellä, taloudellisella tai luonnonolosuhteiden kohtuuttomuudella. Taloudellisen perusteen käyttäminen edellyttää erillisiä tarkasteluja, joita vesienhoidon suunnittelussa ei ole ollut käytettävissä. 

Etelä-Savossa pintavesien ekologinen tila on hyvää heikompi 30 vesimuodostumassa. Niissä hyvän tilan tavoite saavutetaan aikaisintaan vuoden 2027 loppuun mennessä (kuva 35, taulukko 43). Useimmat kohteet kärsivät rehevöitymisen aiheuttamista haitoista. Vaikka toimenpideohjelmissa esitettävät toimenpiteet on mitoitettu niin, että hyvä ekologinen tila on mahdollista saavuttaa, vaikuttaa osa toimenpiteistä hitaasti. Kuormitus on voinut jatkua niin pitkään, tai se on ollut niin voimakasta, että vesiympäristön toipuminen vie aikaa. Osassa vesimuodostumia tilaa heikentää ulkoisen kuormituksen lisäksi myös sisäinen kuormitus. Näissä kohteissa aikataulupoikkeamalle on perusteena luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus. 

Erityisesti muodostumissa, joissa tilaa heikentävän tekijänä on vesirakentaminen, on käytetty luonnonolosuhteiden lisäksi perusteena teknisiä syitä. Laajamittaisen vesistöjen kunnostamisen edellyttämä perusteellinen hanketason suunnittelu, lupaprosessi sekä hankkeiden rahoittaminen vie vuosia, joten se ei ehdi parantamaan vesien ekologista tilaa riittävän nopeasti. Toimenpiteet vaikuttavat hitaasti ja vesiympäristön palautuminen siihen kohdistuneesta häiriöstä vie useita vuosia tai jopa vuosikymmeniä. 

 

Taulukko 43. Ekologisen tilatavoitteen saavuttamisen aikataulu (vesimuodostumien lkm.) ja aikataulupoikkeamien perusteet Etelä-Savossa. Yhteen vesimuodostumaan voi kohdistua useampia poikkeamia.

Poikkeaman peruste

Tavoitetila saavutettu

Tavoitetila saavutetaan 2027 loppuun mennessä

Yhteensä

Järvet

448

26

474

Määräajan pidentäminen, luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus

 

26

 

Määräajan pidentäminen, tekninen kohtuuttomuus

 

7

 

Joet

43

4

47

Määräajan pidentäminen, luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus

 

4

4

Määräajan pidentäminen, tekninen kohtuuttomuus

 

2

2

Yhteensä

491

30

521

 

Pintavesien kemiallinen tila

Bromattujen difenyylieettereiden osalta tällä kierroksella ympäristönlaatunormi on asetettu ahveneen. Se on huomattavasti tiukempi kuin veteen asetettu ympäristönlaatunormi, johon aiemmat arviot perustuivat. Tähän aineryhmään kuuluvien yhdisteiden käyttö on kielletty, mutta niitä on kaikkialla ympäristössä. Aineet hajoavat hitaasti luonnossa eikä keinoja tai toimenpiteitä yhdisteen poistamiseksi vesistöistä ole. Bromattujen difenyylieettereiden ympäristönlaatunormin ylitysten takia hyvän kemiallisen tilan saavuttamista lykätään kaikissa Etelä-Savon vesimuodostumissa (521 kpl) vuoden 2027 loppuun.

Kolmannella kaudella elohopean ympäristönlaatunormi ylittyy joko mittausten, laskeumaan perustuvan kohonneen riskin takia tai asiantuntija-arviona 464 muodostumassa. Yli 90 % ilmaperäisestä Suomen elohopealaskeumasta tulee kaukokulkeutumana rajojen ulkopuolelta. Vaikka laskeuma Suomessa on pienentynyt EU:n alueen päästövähennysten johdosta, ei tämä näy kalojen elohopeapitoisuudessa pitkään aikaan, sillä maaperään on varastoitunut valtaosa sinne tulleesta elohopeasta. Elohopealaskeuman hallinta vaatii kansainvälisiä toimia ja edellyttää aikataulusta poikkeamista useilla vesimuodostumilla. Muutos on hidas.

Toimenpideohjelmassa on esitetty toimenpiteitä, joilla voidaan jossain määrin vaikuttaa maaperässä olevan elohopean metyloitumiseen ja siten välillisesti huuhtoutuvan metyylielohopean määrään. Muutokset ovat kuitenkin hitaita ja elohopeaa on maaperässä luontaisesti. Ainekohtaisen tavoitteen saavuttamista myöhennetään vuoden 2027 loppuun luonnonolosuhteiden takia.

 

Pohjavedet

Etelä-Savossa on neljä pohjavesialuetta, joissa yhden tai useamman haitta-aineen ympäristönlaatunormi ylittää raja-arvon ja koko pohjavesialue on arvioitu kemialliselta tilaltaan huonoksi. Hyvän tilan saavuttaminen edellyttää jatkoaikaa näiden neljän pohjavesimuodostuman osalta (taulukko 44). Poikkeukset on asetettu ainekohtaisesti. Kokonaisuutena näillä pohjavesialueilla hyvä kemiallinen tila tullaan saavuttamaan vasta vuoden 2027 jälkeen.

Yleisin syy ainepoikkeuksille on luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus mutta joissakin aineissa perusteluna on myös tekninen kohtuuttomuus. Pohjavettä pilaavat aineet ovat levinneet niin laajalle ja syvälle että pohjaveden puhdistamiseksi ei ole toistaiseksi olemassa taloudellisia ja teknisesti kannattavia keinoja. Vaikka kaikki esitetyt pohjavesien hoitotoimenpiteet ehdittäisiinkin tekemään tavoiteaikataulussa, niiden vaikutukset pohjavesien tilaan näkyvät viiveellä.

 

Taulukko 44. Arvio ympäristötavoitteiden saavuttamisen ajankohdasta Etelä-Savossa sijaitsevilla pohjavesialueilla, joiden kemiallinen tila on huono.

Tunnus

Pohjavesialue

Alue-luokka

Pääsijaintikunta

Tilatavoitteen saavuttaminen

Lisätieto

0661803

Punkasalmi

1

Savonlinna

Tavoitetila saavutetaan vuoden 2027 jälkeen

Haitta-aineiden lähdettä ei ole pysytty paikantamaan. Puhdistumisprosessi maaperässä ja pohjavedessä on hidasta. Pohjavedessä kolme ainepoikkeusta. Osassa laatunormin ylittävistä aineista tavoitetila arvioidaan saavutettavan 2021 mennessä.

0649151

Pursiala

1

Mikkeli

Tavoitetila saavutetaan vuoden 2027 jälkeen

Ongelmat ovat laajamittaisia. Puhdistumisprosessi maaperässä ja pohjavedessä on hidasta. Ainepoikkeuksia 18 kpl. Osassa laatunormin ylittävistä aineista tavoitetila arvioidaan saavutettavan 2021 ja 2027 loppuun mennessä.

0577511

Kauriansalmi

2

Mikkeli

Tavoitetila saavutetaan vuoden 2027 jälkeen

Kloridi poistuu maaperästä hitaasti. Yksi ainepoikkeus.

0659401

Naarajärvi

1E

Pieksämäki

Tavoitetila saavutetaan vuoden 2027 jälkeen

Puhdistumisprosessi maaperässä ja pohjavedessä on hidasta. Maaperän ja pohjaveden kunnostaminen on käytännössä mahdotonta. Ainepoikkeuksia 11 kpl. Osassa laatunormin ylittävistä aineista tavoitetila arvioidaan saavutettavan 2027 loppuun mennessä.